Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Retningslinjer for Frende Cup (NC)

Ajour 2019

1. Målsetting
Norgescupen skal være et markedsførings- og synliggjøringsarrangement for Det frivillige Skyttervesen og øke konkurransetilbudet med nasjonalt tilsnitt. NC-stevnene skal avspeile hele DFS’ virksomhet og klassestruktur. Følgelig skal NC-stevnene ha konkurransetilbud til alle klasser, men for å konkurrere om norgescuppoeng må man tilhøre klassene 3-5 og V55.

2. Administrasjon
Norgescupen administreres av en komité som er oppnevnt av Norges Skytterstyre. Komitéen består av tre representanter (en representant fra Norges Skytterstyre, en representant fra Skytterkontoret og en representant for de aktive skytterne). Funksjonstiden for representantene er to år. Representanten fra Norges Skytterstyre komiteens leder.

3. Stevneopplegg
3.1 Organisering og turnus:
Det er i størst mulig grad ordinære/tradisjonelle åpne stevner på samlagenes terminliste som får status som Norgescupstevner. Det er til sammen ni stevner som inngår i Norgescupen. Disse organiseres i tre norgescuphelger med tre stevner hver helg. Norgescuphelgene inngår som en del av organisasjonens hovedbegivenheter, og tidspunktene for helgene fastsettes av Norges Skytterstyre. Norgescupen skal så langt det er mulig turnere mellom Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge landsdeler.

3.2 Skyteprogram:
Det skal skytes vanlig mesterskapsprogram i baneskyting i henhold til bestemmelsene i Skytterboka kapittel 11.110. Det skytes fortløpende omgang på samtlige stevner.

3.3 Poenggiving:
Skyteresultatene på de enkelte NC-stevnene legges til grunn for poenggivning. Seks av de ni norgescupstevnene teller sammenlagt. Siste stevne i 3. runde av Norgescupen er obligatorisk for klasse 3-5 og V55.

3.4 Rangering:
Rangeringen på hvert NC-stevne skal foregå etter Skytterbokas bestemmelser om rangering av mesterskap baneskyting. Ved poenglikhet i Norgescupen sammenlagt i klasse 3-5 og V55 etter 6x35-skudd, foretas omskyting med mesterskapsomgang for å avgjøre 1. plassen. Ved omskyting rangeres skytterne etter resultat i omskytingen. Videre rangering ved like poengsummer avgjøres etter det høyeste oppnådde resultat på et enkeltstevne. Ved fortsatt likhet, det nest høyeste resultat, og så videre.

3.5 Medaljer:
Det deles ut medaljer (1 forgylt sølv og 2 sølv) til de 3 beste i klasse 3-5 etter 35-skudd. Det deles videre ut medalje til vinnerne av hver av de aldersbestemte klassene, samt til klassevinnerne i kl 2, 3, 4 og 5.

Det er fritt opp til arrangørene å bestemme om det skal deles ut medaljer til vinnerne av øvrige klasser.

Medaljene bør ha et motiv som identifiserer arrangøren. Det skal festes NC-merke i båndet for klasse 3-5, V55. Merket fås på Skytterkontoret. Det anbefales at årstall graveres på agraff eller medalje.

4. Kunngjøring og tildeling av Norgescup-status på stevner
4.1 Kunngjøring:
Kunngjøring om søknad om status som Norgescup på stevner skjer ved rundskriv til alle skyttersamlag og landsdelskretser. I denne kunngjøringen skal søknadsfrist, samt datoene og arrangørlandsdel for hver norgescuphelg være angitt.

4.2 Tildeling av stevner:
Med bakgrunn i innkomne søknader bestemmer Norgescupkomiteen hvilke stevner som skal gis status som Norgescupstevner. Dersom det ikke kommer søknader fra en eller flere landsdeler innen utlyst søknadsfrist, foretas det en åpen utlysing med ny kort frist. Så langt det er mulig skal komitéen gi slik status til stevner i landsdelene som står for tur.

4.3 Jury:
Norgescupkomitéen er jury for Norgescupen. På det enkelte NC-stevne etablerer den enkelte arrangør stevnejury.

5. Gjennomføring av skytterstevne med status som Norgescup
5.1 Innbydelse:
Innbydelse til stevnet må gjøres i god tid, og hver norgescuphelg får en helsides annonse i Norsk Skyttertidende gratis. Det anbefales også å kunngjøre hver norgescuphelg på www.dfs.no.

5.2 Påmelding:
Det skal benyttes web-påmelding. Det skal i tillegg gis mulighet for gruppevis påmelding (8 skyttere eller flere) for langveisfarende skyttere. Disse gruppene skal ha fått tildelt plass før den ordinære påmeldingen åpner. Påmeldingen bør åpne i rimelig tid før hver norgescuphelg slik at deltakerne kan ordne seg med transport og overnatting. Skytetidene skal koordineres slik at deltakerne gis rimelig tid mellom stevnene. Bytting av skytetid etter at stevnet er startet kan kun skje etter bestemmelsene i DFS’ regelverk punkt 8.160-8.164.

5.3 Seeding av de beste skytterne sammenlagt:
Et visst antall av de beste skytterne sammenlagt skal seedes i 1. runde og i de siste lagene på avslutningsstevnet i 3. runde av NC. Klasse V55 skal seedes på det obligatoriske stevnet i 3. runde. 

  • Seedingen i 1. runde foretas etter sammenlagtlisten fra foregående år. 
  • Seedingen i 3. runde foretas etter rangert sammenlagtliste etter 2. runde i NC samme år.
  • Skivefordelingen blant de seedede på siste stevne i 3. runde bestemmes av stillingen i Norgescupen etter at 8 stevner er ferdigskutt.

5.4 Innskudd:
I tillegg til det ordinære stevneinnskuddet, skal klassene 3-5 og V55 belastes en avgift på kr 50 på hvert norgescupstevne. Denne avgiften skal gå til å dekke sentrale utgifter på Norgescupen.

5.5 Arrangementet:
Norgescupstevnene skal gjennomføres etter bestemmelsene i Skytterboka. Det legges vekt på betydningen av tilstrekkelig veimerking til arenaene, opptreden til standplassledere, kontroll og vedlikehold av skivemateriell og ellers andre momenter som høver seg en god arrangør. Det vises her til ”Krav til arrangør av Norgescupen i baneskyting”.

1. og 3. rundes arrangement skal være avsluttet senest klokken 15.00 (søndag) siste stevnedag. 2. runde i forbindelse med LS kan lørdag benyttes, og avsluttes i forhold til hver enkelt arrangørs kapasitet i forhold til funksjonærer og LS-deltakelse.

6. Regelverket
Norges Skytterstyre er ansvarlig for regelverket, og kan forandre det ved behov.