Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kjøp av pipe til Sauer 200 STR

Våpenforskriftens § 22 endres slik at det ikke kreves ervervstillatelse for å beholde gammel pipe ved anskaffelse av ny geværpipe.

I våpenforskriftens § 22 tas det inn en presisering om at gammel pipe kan beholdes uten at det kreves ervervstillatelse. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler.

Våpenforskriften § 22 (endring uthevet):

§ 22.Erverv av pipe og glidestykke

Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Forhandleren skal i tillegg til de opplysninger som er nevnt i § 40, også protokollføre våpenkortets nummer og utstedende myndighet. Dersom våpeneier beholder gammel pipe, skal dette noteres i forhandlerens protokoll, og ny pipe registreres hos politiet etter melding fra forhandler. Ved distansesalg skal kopi av våpenkort og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje som rekommandert post.

Endringen trer i kraft 1. februar 2014.