Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Presidentens tale til Skyttertinget

President Bernt Brovold

President Bernt Brovold sin tale til Skyttertinget 2018.

Ærede ting-representanter, dirigenter og kjære gjester!

Takk for flotte og gode hilsningstaler, - VI i DFS har mange gode venner.

Aller først vil jeg benytte anledningen til å takke alle i Norges skytterstyre og i administrasjonen for en flott og formidabel  innsats i tiden siden siste Skytterting.  

Takk også til dere Tingrepresentanter for den daglige jobb og det glødende engasjement dere har for VÅR organisasjon.

Jeg vil i det etterfølgende ta for meg noen forhold som VI har lykkes med, mye av dette fremkommer også av Norges Skytterstyres Årsmelding 2017. Mot slutten vil også dele noen refleksjoner jeg har gjort meg ift mulige negative utviklingstrekk.

 

TILGANG TIL OFFENTLIGE MIDLER

Det nå synes som om at det er bred politisk enighet om at vår samfunnsverdi er i størrelsesorden 30 mill årlig.

 

DEN NYE FORMÅLSPARAGRAFEN

Jeg synes at skytterlagene har vært flinke til å følge opp VÅR nye Formålsparagraf, som ble vedtatt på Skyttertinget 2014, og godkjent av Stortinget før Jul 2016.

«Det frivillige Skyttervesens mål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig».

Spesielt fornøyd skal VI være over utviklingen vi har i forhold til samarbeide med skoler og gjennomføring av skyteskoler:

 • Samarbeide med skoleverket  har tatt seg opp vesentlig. Det er her vi      når flest for å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter (iht    den nye formålsparagrafen). I 2007- 2010 hadde vi 5-7 samarbeid med      skoler. I 2016 hadde vi 18 og nå i 2017 hadde vi 52.
  Dette er ny rekord og  en økning på 34 lag siden 2016.  Imponerende!     
  Og vi opplever fortsatt økning og satser ekstra i 2018.

 

Eksempler på slikt samarbeide er

 • Valgfag i ungdomsskolen
 • Programfag i videregående, - breddeidrett og -toppidrett
 • Aktivitetsdager for ungdoms- og videregående skoler
 • Samarbeid med Folkehøgskoler
 • Undervisning som i Rennebu, ”Skyting for mestring”

 

Ca 2000 skoleelever har deltatt i slike aktiviteter i 2017. Jeg regner med at dette også er en betydelig rekrutteringsarena.

 • Gjennomføring av skyteskoler er også økt både på antall lag som har gjennomført (149) og antall deltakere (1543).

Alt dette borger godt for rekruttering, men det er ønskelig at flere skytterlag setter i gang skyteskoler og samarbeide med skoleverket.

Jeg vil benytte anledningen til å gi all honnør til administrasjonens Ungdomskonsulent, til DFSU og til alle VÅRE ungdomsledere. Dere gjør en fantastisk jobb og det er dere som har æren for at VI også om 50 år er en blomstrende BREDDEORGANISASJON.

Tusen takk!

Det vil kreve kontinuerlig og dedikert innsats fra alle organisasjonsledd for å lykkes med å utvikle og å TA dette utvidede samfunnsoppdraget, - den nye formålsparagrafen, og å fylle denne med konkret innhold.

Jeg tror at prosessen med å utvikle den nye Langtidsplanen for perioden 2020-2024, som vi vil starte med i høst, vil gi oss ytterligere initiativer for å bygge opp under det nye og brede samfunnsoppdraget.

 

MEDLEMSKAP I NORSKE SKYTTERLAG

VÅRT forslag til nye regler for medlemskap i skytterlag ble vedtatt av Stortinget i juni 2017:

 ”Norske statsborgere og personer med permanent oppholdstillatelse som respekterer gjeldende lover og bestemmelser, kan være medlemmer av et tilsluttet skytterlag.

Ungdom under 18 år med midlertidig oppholdstillatelse kan være medlemmer i skytterlag på lik linje med norske ungdommer.”

Denne endringen ble gjort gjeldende fra 1.1.2018. Jeg har i to Skytterting framsatt et fromt ønske om at skytterlagene bør ta en aktiv rolle i den særdeles viktige integreringsprosessen av VÅRE nye landsmenn/kvinner.


Jeg ble derfor svært glad da jeg under innendørsskytingen i vinter så at mitt skytterlag har lyktes svært godt med dette. Jeg gjør regning med at flere skytterlag er kommet godt i gang.

 

MARKEDSAVTALER/FLERE INNTEKTER

Skyttertinget har i Langtidsplanen bedt oss i Skytterstyret å sørge for nye inntekter. Jeg er derfor svært glad for den avtale VI har med Frende forsikring, som årlig gir oss inntekter på ca en halv million. Denne avtalen har et stort potensiale til å gi oss større inntekter, - flere mill årlig.

Vi jobber for å få til sponsoravtaler med flere større bedrifter og jeg håper at VI før Skyttertinget 2019 har inngått avtaler på et par millioner årlig.

 Det er sju  spesielle saker som Skytterstyret og administrasjonen har jobbet spesielt mye med:

 • Skytterkontoret ved salgsavdelingen har om kjent overtatt hovedlager for deler til SAUER 200 STR. Det har dessverre vært store leveringsproblemer fra SIG Sauer  det siste halvåret. Dette gjelder      spesielt Sauer 200 STR Rekrutt og reservedeler, men det er også forsinkede leveranser på andre våpen. SIG Sauer har flere ganger lovt leveranser som ikke kommer, eller bare delvis blir levert. Skytterstyret og  administrasjonen gjør alt hva vi kan for å forbedre denne uholdbare      situasjonene
 • Ny avtale med Forsvaret om støtte til Landsskytterstevnet for perioden 2021- 2030 er på plass. Denne sikrer den samme støtten som tidligere og skaper forutsigbarhet og trygghet fram til 2030. Verdien av denne avtalen anslås til å være nesten 10 mill pr år.
 • VI har jobbet opp mot Justisdepartementet og Politidirektoratet for å etablere en avtale som i hovedsak regulerer skyte-utdanning og Politiets bruk av VÅRE skyte -anlegg. Denne avtalen er ennå ikke ferdigstilt.
 • VI har etablert samarbeidsavtaler med Norges Jeger og Fiskerforbund og Norges Skytterforbund. Hensikten med avtalene har vært å klargjøre hva vi skal samarbeide om og samtidig etablere klare skillelinjer slik at vi unngår å konkurrere med hverandre. VI har, som presidenten for NSF var inne på i sin hilsningstale, et svært godt samarbeide.
 • Ny samarbeidsavtale med Heimevernet ble underskrevet i går. Dette er en svært viktig avtale for DFS, og det er viktig at den blir fulgt opp på samlags- og lagsnivå. HV vil i fremtiden øve mer desentralisert og vil dermed ha et større behov for lokale skytebaner og lager.
 • Forslag til ny våpenlov ble vedtatt av Stortinget i mars. VI har bidratt aktivt i prosessen gjennom møter med departement og stortingspolitikere, høringsinnspill og åpne høringer. VI har fått gjennomslag for flere viktige tilpasninger i våpenloven. Arbeid med ny våpenforskrift starter i høst, og vi vil følge prosessen tett både administrativt og politisk.
 • Nytt regelverk for personopplysninger har vært et stort og krevende      arbeid gjennom vinteren og våren, der vi har konsentrert oss om de      sentrale IKT-systemene (som plattformene til Mitt DFS, VK samlag og VK skytterlag). Veileder til samlagene blir sendt ut etter LS, når alle      avtaler er klar. 

 

FELTÅRET

Vår vedtatte Langtidsplan ga klare føringer om at det i 2017 skulle satses på feltskyting

 • Denne satsningen må sies å ha vært særdeles vellykket
 • Over 3500 flere deltakere på feltstevner enn i 2016. En økning på over 10%.
 • VI har fått 35 permanente nye elektroniske felt- og Stang- Felthurtig- anlegg rundt omkring i landet.
 • Kursaktiviteten har økt betydelig.

VI har dessverre ikke økonomi til å videreføre alle de tiltakene som ble iverksatt for feltåret, men det er mitt ønske at VÅRE  sannsynligvis økte markedsinntekter bl a skal bidra til å opprettholde tiltakene og satsning på nye tiltak som  Feltutvalget lanserer.

Feltutvalget har nå virket i et år. VI forventer at dere nå følger opp med ytterligere tiltak for bedre tilrettelegging av feltskyting. Utvalget har kommet godt i gang, de har stor feltkompetanse og Jostein Rubbås Risvik er leder. VI HAR STORE FORVENTNINGER!

 

ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE ER UTDANNING OG SKYTESKOLER

Norges Skytterstyre har iverksatt tiltak som er ment å fremme antall skyteskoler og utdanning. Blant annet å øke tilskudd til lag som ikke har arrangert skyteskoler siden 2012.

Også denne satsningen ser ut til å være vellykket som jeg har vært inne på innledningsvis.

 • Antall skytterlag som har samarbeide med skoler  er sterkt økende.
 • Antallet gjennomførte skyteskoler øker og ikke minst, flere lag gjennomfører skyteskoler.

 

UTVALG

LS utvalget under ledelse av Jan Åge Gjerstad er kommet godt i gang. Ny spørreundersøkelse vil sendes ut til alle deltakere på LS 2018, rett etter stevnet. Dette er et svært omfattende arbeide og Norges Skytterstyre har bestemt at utvalget skal levere sin innstilling høsten 2019. Norges Skytterstyre vil på bakgrunn av utvalgets innstilling, vurdere, å fremme en sak om utviklingen av LS senest på Skyttertinget 2020.

Organisasjonsutvalget under ledelse av Heidi Skaug er også kommet godt i gang, noe vi vil bli orientert om ganske snart. Hvordan vi skal utvikle vår organisasjon på lang sikt, er en svært viktigste sak. Dette arbeidet er ment å bestemme retning og veivalg for OSS framover.

VESENTLIGE OPPGAVER SOM LIGGER FORAN OSS

Avslutningsvis vil jeg nevne noen vesentlige oppgaver som ligger foran oss:

 • Jeg har allerede nevnt utvikling av:
  • ny Langtidsplan for perioden 2020-2024
  • Organisasjonsutvalget og behandling av deres rapport
  • LS utvalget og behandling av deres rapport
 • Er det mørke skyer i horisonten foran oss?  Muligens skyter jeg nå langt utenfor svarten, og noen vil muligens si at dette er fullstendig SKIVEBOM, men jeg hører/ser at:
  • Utviklingen av skyting i Sverige og Danmark har lenge gått i en retning vi ikke ønsker å gå.
  • Forsvaret og politiet har stort sett behov for kortholdsbaner.
  • VI vil på nytt bli utfordret ift tildeling av  offentlige midler?
  • Gjør vi det vi kan for fortsatt å dyrker  BREDDEN i vår store organisasjon? Er det for mange stevner, eller for stor stevnekonsentrasjon, slik at miljø og lagsaktivitet blir       skadelidende? Ser vi en nedgang i lagsaktivitetene og et enormt stevnetilbud som reduserer aktiviteten til de lagsmedlemmene som ikke deltar på åpne stevner? Dette er brorparten av våre medlemmer og ryggraden i skytterlagene. I så fall rører vi ved selveste GRUNNFJELLET i VÅR organisasjon

 

Alle våre medlemmer MÅ ha et lokalt skytetilbud. Skytterlagene MÅ ha  tid til interne premieskytinger, merkeskytinger og ikke minst lagsmesterskap i alle våre ”skytegrener”. Om nødvendig må stevnetilbudet reduseres for å gi plass til DENNE KJERNEVIRKSOMHETEN. Det gode lagsmiljøet må også prioriteres med tid og aktiviteter.

  • Mange hevder at sporten vår er blitt for dyr.  Er den det eller er det konkurransetilbudet som driver kostnaden? Er det i så fall rett å stimulere til flere stevner??
  • Skytebaner blir bygget inn. Kravene i forhold til støy og forurensning endres og blir strengere og strengere.
  • Våpenlovgivningen skjerpes og skjerpes.

Jeg mener ikke at det på noen måte er behov for å iverksette øyeblikkelige tiltak, men jeg tror det hadde vært fornuftig å mene noe om hvordan de mørke skyene kan komme til å påvirke oss på lengre sikt, og da i et 20-30 årsperspektiv.

Norges Skytterstyre har derfor bestemt at VI skal gjennomføre et Ledermøte samtidig med den regionale samling i februar 2019. Dette blant annet for å diskutere:

Ny langtidsplan, Organisasjons- og LS-utvalget samt hvordan vi skal navigere dersom de mørke skyene er eller blir reelle.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jeg er sikker på at VI også i år vil ta kloke beslutninger, som utvikler og samtidig bevarer særtrekkene i VÅR store landsdekkende organisasjon.

Lykke til med Skyttertinget!

Takk for oppmerksomheten.