Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Informasjon om bly-saken

Arbeidet med å besvare undersøkelsen fra Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) om bruk av bly i ammunisjon er i sluttfasen. Norges Skytterstyre behandlet saken i styremøte 6.-7. desember.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) skal på oppdrag fra EU-kommisjonen utarbeide en risikovurdering ved bruk av bly til jakt, fiske og sportsskyting. Videre blir de bedt om å foreslå restriksjoner i bruk av bly.

ECHA har som følge av oppdraget fra EU-kommisjonen igangsatt en kunnskapsinnhenting der de ber organisasjoner, produsenter og andre berørte parter om dokumentasjon på bruk av bly både ved jakt, sportsskyting og fisking. Det er en omfattende undersøkelse der ECHA blant annet vil ha informasjon om mengde bly som skytes utendørs og innendørs, system for oppsamling av bly og håndtering av blyavfall, konsekvenser ved innstramming og evt. forbud mot bruk av bly, alternative løsninger med mer.

Det frivillige Skyttervesen samarbeider tett med Norges Skytterforbund (NSSF), Norges Skiskytterforbund (NSF) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i denne viktige saken.

De siste ukene har det vært en rekke møter i forbindelse med besvarelsen for å innhente informasjon og dokumentasjon, samt å kvalitetssikre besvarelsen. Fokuset for DFS sitt arbeid i denne fasen, utover å beregne hvor mye bly som skytes innendørs og utendørs, er å dokumentere hvordan vi samler opp bly gjennom bruk av kulefang på våre riflebaner. Målet er å dokumentere at det fortsatt kan brukes bly i ammunisjon når man har kontroll på oppsamling og håndtering av blyavfall.

Som grunnlag for arbeidet med å besvare ECHA har DFS blant annet lagt til grunn tre tidligere NIVA-rapporter, der rapporten fra 2009 om DFS skytebaner brukes som dokumentasjon.

NIVA-rapport nr. 5870-2009
Basert på erfaringer og diskusjoner i etterkant av de to første NIVA undersøkelsene ønsket daværende Statens Forurensingstilsyn (SFT) at NIVA skulle gjøre målinger av vannføring og konsentrasjoner av aktuelle metaller i bekker som avvanner tre ”typiske” DFS gevær-skytebaner. Resultatene skulle danne bakgrunn for beregning av årlig avrenning av metaller fra disse banene og et estimat for metall-utlekking fra alle norske geværskytebaner (SFT brev datert 2. april 2008). NIVA beregnet her samlet årlig utlekking for alle skytebanene i regi DFS.

Sammendrag fra rapporten
«Geværskyting fører til deponering av prosjektiler (kuler) som består av en mantel (kappe) av kobber og sink, og en kjerne av bly og antimon. I Norge foregår nesten all konkurranseskyting i 920 skytterlag som er organisert i DFS (Det frivillige skyttervesen). DFS oppgir et årlig forbruk (2004) på ca 40 tonn bly, 15 tonn kobber, 1,7 tonn sink og 1,2 tonn antimon. Prosjektilene blir i all hovedsak deponert i kulefangervoller bak skiveanleggene. Vi har målt vannføring, metallkonsentrasjoner, pH og TOC i bekker som avvanner tre skytebaner. Ut fra dette er årstransporten av metaller i bekker beregnet.
Det unike bidraget fra korroderte kulerester er beregnet som en differanse mellom total årstransport og estimert bakgrunnstransport (metaller fra grunnen og atmosfæriske forurensninger). Det lakk ut nær 0,3 kg kobber (Cu), 0,3 – 0,8 kg bly (Pb), 0,06 – 0,12 kg antimon (Sb) og 0,3 – 0,5 kg sink (Zn) som følge av korrosjon av deponerte prosjektiler i de tre undersøkte skytebanene. Dette er mindre enn 1 % av årsforbruket av bly og kobber og 1-7 % av årsforbruket av antimon og sink. Årlig utlekking samlet for alle skytebanene i regi DFS er beregnet til ca. 150 kg bly, 70 kg kobber, 20 kg antimon og 100 kg sink.»

Saksbehandling
Norges Skytterstyre behandlet saken i styremøte 6.-7. desember. Frist for å besvare ECHA undersøkelsen er 16. desember. Deretter skal ECHA utarbeide en risikovurdering med forslag om restriksjoner i bruk av bly som skal oversendes EU-kommisjonen innen 2. oktober 2020. Etter dette kommer behandlingen i EUs organer, slik at en beslutning tidligst vil komme i 2022. Det vil bli overgangsordninger, men dette vil være avhengig av hvilke restriksjoner som vedtas. Det vil nok i etterkant av EUs behandling også bli en behandlingsprosess i Norge, slik at tidspunkt for iverksetting av restriksjoner trolig ligger noen år fram i tid. 

Vi ser at det kan bli utfordringer knyttet til feltskyting der man ikke har permanente anlegg eller kulefang. Her vil vi i det videre arbeid se på forskjellige løsninger for å sikre denne viktige aktiviteten for DFS.

Artikkel i Skyttertidende.no fra 20. november:
https://dfsgrasrot.no/norsk-skyttertidende/article/dfs-jobber-med-saken