Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Bly og miljø

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) gjennomfører en risikovurdering om bruk av bly i ammunisjon.

ECHA skal på oppdrag fra EU-kommisjonen utarbeide en risikovurdering ved bruk av bly til jakt, fiske og sportsskyting. Videre blir de bedt om å foreslå restriksjoner i bruk av bly.

ECHA har gjennomført en undersøkelse der de ba organisasjoner, produsenter og andre berørte parter om dokumentasjon på bruk av bly både ved jakt, sportsskyting og fisking. Undersøkelsen omfattet blant annet informasjon om mengde bly som skytes utendørs og innendørs, system for oppsamling av bly og håndtering av blyavfall, konsekvenser ved restriksjoner og evt. forbud mot bruk av bly, alternative løsninger med mer.

Det frivillige Skyttervesen samarbeider tett med Norges Skytterforbund, Norges Skiskytterforbund og Norges Jeger- og Fiskerforbund i denne viktige saken. Alle organisasjonene leverte svar til ECHA innen fristen 16. desember 2019.

Fokuset for DFS sitt arbeid utover dokumentasjon av mengder har vært å dokumentere hvordan vi samler opp bly gjennom bruk av kulefang på våre riflebaner. Målet er å sikre at det fortsatt kan brukes bly i ammunisjon når man har kontroll på oppsamling og håndtering av blyavfall.

Som grunnlag for besvarelsen har DFS blant annet lagt til grunn NIVA-rapport 5870-2009, der NIVA gjennomførte målinger av vannføring og konsentrasjoner av aktuelle metaller i bekker som avvanner tre ”typiske” DFS gevær-skytebaner. NIVA beregnet med grunnlag i disse målingene samlet årlig utlekking for alle skytebanene i regi DFS.

Videre arbeid

ECHA skal utarbeide en risikovurdering med forslag om restriksjoner i bruk av bly som skal oversendes EU-kommisjonen innen 2. oktober 2020. Etter dette kommer behandlingen i EUs organer, slik at en beslutning tidligst vil komme i 2022. Det vil bli overgangsordninger, men dette vil være avhengig av hvilke restriksjoner som vedtas. Det vil nok i etterkant av EUs behandling også bli en behandlingsprosess i Norge, slik at tidspunkt for iverksetting av restriksjoner trolig ligger noen år fram i tid. 

DFS ser at det kan bli utfordringer knyttet til feltskyting der man ikke har permanente anlegg eller kulefang. Her vil vi i det videre arbeid se på ulike løsninger for å sikre denne viktige aktiviteten for DFS.

Artikkel fra dfs.no 13. desember:
https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2019/bly-saken/

Artikkel i Skyttertidende.no fra 20. november:
https://dfsgrasrot.no/norsk-skyttertidende/article/dfs-jobber-med-saken