Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Informasjon om koronatiltak

Foto: CDC

Oppdatert 26. mars. Ny presisering ang avstand, samt oppdateringer vedr. trening og konkurranser for voksne, barn og unge.

Sist endret: 26. mars

De nasjonale koronavettreglene er oppdatert med følgende (endringer i rødt):

 • Barn og unge under 20 år må holde 1 meter avstand også på standplass under treninger (se pkt. 1.8.2).   
 • Forbud mot arrangementer og organisert trening for voksne innendørs.
 • Det anbefales at arrangementer for voksne utendørs utsettes eller avlyses.
 • Voksne kan drive organisert trening utendørs dersom det er mulig å holde god avstand (se pkt 1.8.1).
 • Presisering om at det på standplass under skyting er tilstrekkelig med 1 meter avstand, men at det skal være minst 2 meter avstand mellom personer alle andre steder. 
 • Regler vedr. konkurranser for barn og unge under 20 år videreføres (se pkt 1.7).

 

Vedr. lokale/regionale regler:

Ved evt. lokale og/eller regionale smittevernregler som er strengere enn de nasjonale så skal de strengeste følges. Se nettsidene til din hjemkommune for hva som gjelder av smitteverntiltak der du bor. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Innhold

 1. Koronavettregler for DFS-aktivitet.
 2. Kompensasjonsordning
 3. Andre saker og beslutninger vedrørende koronakrisen.
 4. Viktig informasjon fra myndighetene.
 5. Endringslogg (fra 31.10.20)

1. Koronavettregler DFS

1.1 Hvem og hva er reglene for?

Reglene gjelder for alle skytterlag, medlemmer og andre personer som er til stede på skytebanen/skytterhus. Reglene gjelder all aktivitet på en DFS-bane (utendørs og innendørs), både for egentrening, lags-organiserte treninger og konkurranser.

Skytterlaget må forholde seg til kommunale bestemmelser om de disponerer anlegg eid av kommunene.

1.2 Informer deres medlemmer:

Det anbefales at koronareglene deles med medlemmene via e-post, Facebook, hjemmeside eller lignende, samt henges opp godt synlig på skytebanen. 

1.3 Plakater

Det oppfordres til plakatene i denne mappen henges opp på skytebanen: www.dfs.no/covid19-plakater.

1.4 Personer som ikke kan delta i aktiviteter:

 • Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på Covid-19.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon.
 • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene.
 • Skyttere som trenger fysisk hjelp fra andre enn husstandsmedlemmer til å gjennomføre skytingen.

1.5 Hovedregler: 

 1. Lagsaktivitet: Barn og unge under 20 år kan konkurrere, trene og drive organisert aktivitet både inne og ute. Voksne kan kun drive organisert trening utendørs dersom det er mulig å holde god avstand. Skyttere som trener med andre lag enn sitt hjemmelag kan også delta der de normalt trener. Se pkt 1.7 og 1.8 for presiseringer. 
 2. Avstand: Alle som er til stede på eller ved skytebanen skal til enhver tid kunne holde minst 2 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Ved gjennomføring av skytingen holder det med 1 meter, men det anbefales å etterstrebe 2 meter. Se pkt 1.6 og 1.7 for presiseringer.
 3. Håndhygiene: Det må ved all type aktivitet sørges for at det er mulig for de som er til stede å ha god håndhygiene. Alle som er på standplass skal vaske seg med håndsprit før og etter skyting, eventuelt grundig med såpe og vann.
 4. Visitasjon: Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på. 
 5. Arrangementer (stevner, kurs, samlinger, møter osv.): 
  Ansvarlig arrangør skal følge myndighetens regler for arrangementer (klikk her for lenke til nasjonale regler).  Det skal være en ansvarlig arrangør (f.eks. skytterlaget) som har oversikt på hvem som er til stede for å muliggjøre smittesporing. Husk kontaktinfo! Se eget avsnitt under for presiseringer og ev. unntak fra hovedregler.
 6. Trening: For trening skal det være maksimalt 20 personer i en gruppe. 
 7. Utlån av lagsutstyr og våpen: Lagsvåpen og annet utstyr kan av ansvarlig arrangør, lånes ut til medlemmer under organisert trening. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen eller utstyr både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk. Utstyr som jakker, reimer, hansker etc. kan med fordel lånes ut til skytterne på permanent basis.
 8. Kiosk/matservering: Ved kiosksalg eller matservering må det være fokus på godt renhold, tilgang på håndsprit og et køsystem som gjør at man kan overholde avstand.
 9. Liggeunderlag: Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, etc. Underlaget skal minst dekke overkroppen.
 10. Renhold: Sørg for hyppig renhold av toaletter og andre hyppige berørte berøringspunkter på standplass, skytterhus og i andre lokaler som brukes av flere. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon alltid er tilgjengelig på toaletter.

1.6 Presisering av arealbehov:

 1. Standplassbredden må være minst 1,60 meter for å kunne holde 1 meter avstand mellom skytterne. Det anbefales større avstand om mulig. 
 2. Legg til rette for at det er minst 2 meter mellom personer i garderobe og oppholdsrom. Skytterne må om nødvendig skifte utendørs eller komme ferdig skiftet. 

1.7 Arrangementer: Presiseringer, råd og unntak

 1. Innendørs: Barn og unge under 20 år kan delta i konkurranser, samlinger og skyteskole innendørs som samler deltakere fra samme kommune. Dersom personen under 20 år trener med et skytterlag i en annen kommune, vil vedkommende kunne konkurrere med dette skytterlaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
  1. Ved slike arrangementer kan man unngå avstandskravet om det er nødvendig.
 2. Utendørs: Barn og unge under 20 år kan delta i konkurranser, samlinger og skyteskole utendørs (f. eks. felt) som samler deltakere fra samme landsdelskrets.
  1. Ved slike arrangementer kan man unngå avstandskravet om det er nødvendig.
 3. Les om skyteskole her: dfs.no/skyteskole-korona.

 1.8 Treninger: Presiseringer, råd og unntak

 1. Det er tillatt med organisert trening utendørs for voksne så lenge man holder god avstand. 
 2. Barn og unge under 20 år må holde 1 meter avstand under gjennomføring av trening inne og ute (tidligere var det tillatt å være nærmere enn 1 meter for barn og unge ved trening).

2. Kompensasjonsordning

Søknadsfristen for krisepakke 3 var 15. januar 2021. Se informasjon om krisepakke 3 her. 
Det kommer nye krisepakker for arrangement som må avlyses eller utsettes etter 1. januar 2021. Info kommer her. 

3. Annet vedrørende koronakrisen

-

4. Viktig informasjon fra myndighetene:

 


5. Endringslogg:

26.03.2021

De nasjonale koronavettreglene er oppdatert med følgende:

 • Barn og unge under 20 år må holde 1 meter avstand også på standplass under treninger (se pkt. 1.8.2).   
 • Forbud mot arrangementer og organisert trening for voksne innendørs.
 • Det anbefales at arrangementer for voksne utendørs utsettes eller avlyses.
 • Voksne kan drive organisert trening utendørs dersom det er mulig å holde god avstand (se pkt 1.8.1).
 • Presisering om at det på standplass under skyting er tilstrekkelig med 1 meter avstand, men at det skal være minst 2 meter avstand mellom personer alle andre steder. 
 • Regler vedr. konkurranser for barn og unge under 20 år videreføres (se pkt 1.7).

25.03.2021

Koronavettreglene er oppdatert med følgende:

-Forbud mot arrangenter for voksne (herunder stevner).

-Krav om 2 meter avstand mellom alle.

24.03.2021
Varsel om at smittevernreglene blir strengere fra 25.3.2021 med blant annet krav om 2 meter avstand mellom personer. 

10.03.2021
Voksne kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme kommune. Det vil si at f.eks. lagsmesterskap felt, trening og oppskyting til skyteprøven kan gjennomføres. Dette forutsetter at det ikke er innført strengere tiltak lokalt.

25.02.2021
Det er lagt til en presisering om at det ved konkurranser for barn og ungdom under 20 år så kan det delta skyttere fra samme landsdelskrets for stevner utendørs (f.eks. feltstevner), mens det ved konkurranser innendørs kun kan delta skyttere fra samme kommune. Dette er nå presisert i den nasjonale smittevernveilederen for idretten (Smittevern for idrett) 

23.02.2021:
Nasjonal veileder smittevern for idrett er oppdatert med at barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer, nye regler for antall til stede, samt presiseringer av hvem som skal regnes med i antallet.

19.02.2021:
Regjeringen åpner for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. Disse arrangementene kan ha inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs. I idretter som ikke innebærer nærkontakt, som for eksempel skyting, kan konkurransene samle deltakere fra idrettskrets (fylker) eller regionen (for DFS kan landsdelkretsen defineres som region). Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars. 

10.02.2021:
Regjeringen viderefører de gjeldende nasjonale tiltakene ut februar. Mange kommuner har satt i gang svært strenge smitteverntiltak etter å ha oppdaget utbrudd av mer smittsomme varianter av koronaviruset. Se nettsidene til din hjemkommune for hva som gjelder av smitteverntiltak der du bor. Hovedregelen er at dersom de lokale tiltakene i kommunen der du bor er strengere enn de nasjonale er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges. Enkelte kommuner kan også ha lempet litt på tiltakene, i så fall kan lokale regler følges.

30.01.2021:
Regjeringen viderefører de gjeldende nasjonale tiltakene fra 18. januar fram til midten av februar. NB! Merk at noen kommuner, spesielt i det sentrale østlandsområdet, fortsatt har strengere tiltak enn de nasjonale reglene. I flere av disse kommunene tillates ikke organisert aktivitet. 

21.01.2021:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på organisert aktivitet internt i eget skytterlag både inne og ute. For voksne må organisert aktivitet skje utendørs. Alle stevner (utover hjemmebaneskytinger for ungdom) skal avlyses eller utsettes inntil videre. Norges Skytterstyre fattet 21. januar vedtak om trening og arrangementer framover. Vedtaket iverksettes omgående. 

18.01.2021:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på organiserte fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. For voksne må organisert aktivitet skje utendørs. Stevner kan inntil videre ikke arrangeres. Vi venter på en avklaring om utendørsstevner (feltskyting) fortsatt kan arrangeres på lokalt nivå.

03.01.2021:
Alle organiserte aktiviteter innendørs skal utsettes til etter 19. januar. Fram til og med 19. januar gjelder avstand på minst 1 meter mellom alle unntatt husstandsmedlemmer for utendørs aktiviteter. 

18.12.2020
Oppdatert iht. til nasjonale regler, og etter Norges Skytterstyres vedtak i sak 141/2020. Retningslinjene for stevner videreføres til 31. januar 2021. Årsmøter, ombudsmøter o.l. kan gjennomføres i hht. nasjonale og lokale retningslinjer, og tas ut av koronavettreglene. Ombudsmøter kan gjennomføres med en representant fra hvert skytterlag, som har det antall stemmer som lagets representasjon etter Skytterboka kap. 1.600, § 6-11 tilsier.

28.11.2020
Oppdatert iht. til nasjonale regler, og etter Norges Skytterstyres vedtak i sak 114/2020. Endringer omfatter åpning for feltskyting og feltstevner på samlagsnivå, og presiserig vedr. årsmøter og ombudsmøter.

06.11.2020
Oppdatert iht. til nye nasjonale regler og etter Norges Skytterstyres vedtak i 113/2020. Endringer markert med rødt. Endringer omhandler begrensning i aktivetet utover lagsplan, antall pr. arrangement, føringer for gjennomføring av årsmøter og ombudsmøter mm. 

31.10.2020
Oppdatert info om ny kompensasjonsordning. Til info for de mange som spør er DFS koronavettregler i samsvar med de nasjonale retningslinjene, men det er mange kommuner som har innført strengere regler. Dersom de lokale tiltakene er strengere enn de nasjonale, er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges.