Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Korona-info

Foto: CDC

Oppdatert 21. juni. Voksne kan delta på arrangementer på tvers av regioner der smittetrykket er lavt, såfremt man kan holde minst 1 meter avstand under arrangementet.

Sist endret: 21. juni

DFS har fått avklart at også voksne skyttere kan delta på arrangementer på tvers av regioner der smittertykket er lavt, såfremt man kan holde minst 1 meter avstand under arrangementet.

Følgende gjelder for DFS aktiviteter: 

 • Voksne kan delta på arrangementer og konkurranser på tvers av regioner/kretser der smittertykket er lavt, såfremt man kan holde minst 1 meter avstand under arrangementet. 
 • Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer eller konkurranser på tvers av regioner/kretser.
 • Alle aldersgrupper kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 40 personer, og innendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst 1 meter avstand. Det bør til enhver tid være minst 2 meter avstand mellom gruppene.


På utendørs arrangement kan det være inntil 200 personer til stede samtidig, pluss de som gjennomfører arrangementet. Ved flere enn 200 samtidige personer gjelder krav om gruppeinndeling iht. Covid-19 forskrift

Eventuelle spørsmål relatert til smittetrykket må avklares med kommunehelsetjenesten der arrangementet avholdes.

For mer info om nasjonale anbefalinger se Smittevern for idrett

Vedrørende lokale/regionale regler:

Ved ev. lokale og/eller regionale smittevernregler som er strengere enn de nasjonale, så skal de strengeste reglene følges. Se nettsidene til din hjemkommune for hva som gjelder av smitteverntiltak der du bor. Sjekk gjerne med lokal kommunehelsetjeneste.

--------------------------------------------------------------------------------------

Innhold

 1. Koronavettregler for DFS-aktivitet.
 2. Kompensasjonsordning
 3. Andre saker og beslutninger vedrørende koronakrisen.
 4. Viktig informasjon fra myndighetene.
 5. Endringslogg (fra 31.10.20)

1. Koronavettregler DFS

1.1 Hvem og hva er reglene for?

Reglene gjelder for alle skytterlag, medlemmer og andre personer som er til stede på skytebanen/skytterhus. Reglene gjelder all aktivitet på en DFS-bane (utendørs og innendørs), både for egentrening, lags-organiserte treninger og konkurranser.

Det er viktig å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Lister med kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt

Skytterlaget må forholde seg til kommunale bestemmelser om de disponerer anlegg eid av kommunene.

1.2 Informer deres medlemmer:

Det anbefales at koronareglene deles med medlemmene via e-post, Facebook, hjemmeside eller lignende, samt henges opp godt synlig på skytebanen. 

1.3 Plakater

Det oppfordres til plakatene i denne mappen henges opp på skytebanen: www.dfs.no/covid19-plakater.

1.4 Personer som ikke kan delta i aktiviteter:

 • Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på Covid-19.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon.
 • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene.
 • Skyttere som trenger fysisk hjelp fra andre enn husstandsmedlemmer til å gjennomføre skytingen.


1.5 Hovedregler: 

 1. Konkurranse, kurs og samlinger: Alle kan konkurrere eller delta på kurs eller samlinger både inne og ute, men med ulike begrensninger. Se pkt. 1.7 for presiseringer. 
 2. Avstand: Alle som er til stede på eller ved skytebanen skal til enhver tid kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Se pkt. 1.6 for presiseringer.
 3. Håndhygiene: Det må ved all type aktivitet sørges for at det er mulig for de som er til stede å ha god håndhygiene. Alle som er på standplass skal vaske seg med håndsprit før og etter skyting, eventuelt grundig med såpe og vann.
 4. Visitasjon: Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på. 
 5. Arrangementer (stevner, kurs, samlinger, møter osv.): 
  Det er svært viktig at ansvarlig arrangør (f.eks. skytterlaget) følger myndighetenes regler for arrangementer (klikk her for lenke). Se pkt. 1.7 for presiseringerer.
 6. Trening: Alle kan drive organisert trening inne og ute, men med ulike begrensninger. Se pkt. 1.8 for presiseringer.
 7. Utlån av lagsutstyr og våpen: Lagsvåpen og annet utstyr kan av ansvarlig arrangør, lånes ut til medlemmer under organisert trening. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen eller utstyr både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk. Utstyr som jakker, reimer, hansker etc. kan med fordel lånes ut til skytterne på permanent basis.
 8. Kiosk/matservering: Ved kiosksalg eller matservering må det være fokus på godt renhold, tilgang på håndsprit og et køsystem som gjør at man kan overholde avstand.
 9. Liggeunderlag: Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, etc. Underlaget skal minst dekke overkroppen.
 10. Renhold: Sørg for hyppig renhold av toaletter og andre hyppige berørte berøringspunkter på standplass, skytterhus og i andre lokaler som brukes av flere. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon alltid er tilgjengelig på toaletter.


1.6 Presisering av arealbehov:

 1. Standplassbredden må være ca. 1,60 meter for å kunne holde 1 meter avstand mellom skytterne.
 2. Legg til rette for at det er minst 1 meter mellom personer i garderobe og oppholdsrom. Skytterne må om nødvendig skifte utendørs eller komme ferdig skiftet. 


1.7 Arrangementer: Presiseringer, råd og unntak

 1. Utendørs 
  1. Voksne: Kan delta i konkurranser, kurs og samlinger med inntil 200 personer samtidig. De som står for gjennomføringen av arrangementer regnes ikke med i det totale antallet. Se Covid-19 forskrift for ytterligere info om grupper dersom det er over 200 samtidige personer. 
  2. Barn og unge under 20 år: Kan delta i konkurranser, samlinger og skyteskole utendørs på tvers av regioner som samler inntil 200 personer samtidig. Det er unntak for 1 meters regelen for aktiviteter og arrangement der det bare deltar barn og unge under 20 år. Ellers som for voksne.

 2. Innendørs 
  Endret til inntil 200 personer (maks. to korter á 200). For DFS-aktiviteter blir det i praksis avstandsregelen som blir avgjørende.

 3. Skyteskole: Les mer her: dfs.no/skyteskole-korona.

 
1.8 Treninger: Presiseringer, råd og unntak

 1. Innendørs/utendørs:
  Anbefalt gruppestørrelse for alle aldersgrupper som oppholder seg på samme treningsareal samtidig er 30 personer innendørs eller 40 personer utendørs. Det er mulig for flere grupper å oppholde seg på samme treningsareal samtidig, under forutsetning av at treningsarealet er slik at gruppene kan holdes helt adskilt under hele økten, og at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Dette innebærer også at aktiviteten bør organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. Det bør til enhver tid være minst 2 meters avstand mellom gruppene.
 2. Det er unntak for 1 meters regelen for aktiviteter og arrangement der det bare deltar barn og unge under 20 år.
 3. Generelt: Skyttere som trener med andre lag enn sitt hjemmelag kan også delta der de normalt trener.


2. Kompensasjonsordning

Lotteritilsynet har oppdatert informasjon om ny tilskuddsordning for perioden 1. januar til 31. oktober 2021. Søknadsfrist 15. november 2021. 

3. Annet vedrørende koronakrisen

-

4. Viktig informasjon fra myndighetene:

 


5. Endringslogg:

21.06.2021

 • Voksne kan delta på arrangementer på tvers av regioner der smittetrykket er lavt, såfremt man kan holde minst 1 meter avstand under arrangementet. 
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser.
 • Alle aldersgrupper kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 40 personer, og innendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst 1 meter avstand. Det bør til ebån hver tid være minst 2 meter avstand mellom gruppene.


26.05.2021

De nasjonale reglene og anbefalingene endres fra og med 27. mai med følgende som er relevant for DFS aktiviteter:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på stevner og aktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta på utendørs konkurranser som samler deltakere fra samme landsdelskrets, med maks 200 deltakere (regelen er som før).
 • Barn og unge kan delta på innendørs konkurranser som samler maks 100 deltakere fra samme kommune.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet (trening og konkurranser) utendørs i grupper på inntil 30 personer, og innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst 1 meter avstand.
 • Voksne kan delta på utendørs konkurranser som samler maks 200 deltakere fra samme kommune, innendørs maks 50 deltakere.
 • Ny kompensasjonsordning

16.04.2021

De nasjonale koronavettreglene oppdatert med følgende:

 • Avstandskravet endres fra 2 til 1 meter utenfor standplass.
  • Barn og unge under 20 år bør ha 1 meter (altså 1,6 meter standplassbredde) mellom seg på standplass, ref. pkt. 1.6.1.
 • Det anbefales å avlyse alle arrangementer (kurs, samlinger og konkurranser) som samler deltakere fra flere kommuner.
  • Med unntak for: Barn og unge under 20 år kan delta på utendørs konkurranser som samler deltakere fra samme landsdelskrets.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs (trening og konkurranser) med maks 10 deltakere fra samme kommune så lenge de holder minst én meter avstand.
 • Voksne kan delta på utendørs konkurranser som samler maks 200 deltakere fra samme kommune.
 • Informasjon om ny kompensasjonsordning

 

15.04.2021

Oppdatert med varsel om at det kommer lettelser fra og med 16. april.  

26.03.2021
De nasjonale koronavettreglene er oppdatert med følgende:

 • Barn og unge under 20 år må holde 1 meter avstand også på standplass under treninger (se pkt. 1.8.2).   
 • Forbud mot arrangementer og organisert trening for voksne innendørs.
 • Det anbefales at arrangementer for voksne utendørs utsettes eller avlyses.
 • Voksne kan drive organisert trening utendørs dersom det er mulig å holde god avstand (se pkt 1.8.1).
 • Presisering om at det på standplass under skyting er tilstrekkelig med 1 meter avstand, men at det skal være minst 2 meter avstand mellom personer alle andre steder. 
 • Regler vedr. konkurranser for barn og unge under 20 år videreføres (se pkt 1.7).

25.03.2021
Koronavettreglene er oppdatert med følgende:

 • Forbud mot arrangenter for voksne (herunder stevner).
 • Krav om 2 meter avstand mellom alle.

24.03.2021
Varsel om at smittevernreglene blir strengere fra 25.3.2021 med blant annet krav om 2 meter avstand mellom personer. 

10.03.2021
Voksne kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme kommune. Det vil si at f.eks. lagsmesterskap felt, trening og oppskyting til skyteprøven kan gjennomføres. Dette forutsetter at det ikke er innført strengere tiltak lokalt.

25.02.2021
Det er lagt til en presisering om at det ved konkurranser for barn og ungdom under 20 år så kan det delta skyttere fra samme landsdelskrets for stevner utendørs (f.eks. feltstevner), mens det ved konkurranser innendørs kun kan delta skyttere fra samme kommune. Dette er nå presisert i den nasjonale smittevernveilederen for idretten (Smittevern for idrett) 

23.02.2021:
Nasjonal veileder smittevern for idrett er oppdatert med at barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer, nye regler for antall til stede, samt presiseringer av hvem som skal regnes med i antallet.

19.02.2021:
Regjeringen åpner for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. Disse arrangementene kan ha inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs. I idretter som ikke innebærer nærkontakt, som for eksempel skyting, kan konkurransene samle deltakere fra idrettskrets (fylker) eller regionen (for DFS kan landsdelkretsen defineres som region). Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars. 

10.02.2021:
Regjeringen viderefører de gjeldende nasjonale tiltakene ut februar. Mange kommuner har satt i gang svært strenge smitteverntiltak etter å ha oppdaget utbrudd av mer smittsomme varianter av koronaviruset. Se nettsidene til din hjemkommune for hva som gjelder av smitteverntiltak der du bor. Hovedregelen er at dersom de lokale tiltakene i kommunen der du bor er strengere enn de nasjonale er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges. Enkelte kommuner kan også ha lempet litt på tiltakene, i så fall kan lokale regler følges.

30.01.2021:
Regjeringen viderefører de gjeldende nasjonale tiltakene fra 18. januar fram til midten av februar. NB! Merk at noen kommuner, spesielt i det sentrale østlandsområdet, fortsatt har strengere tiltak enn de nasjonale reglene. I flere av disse kommunene tillates ikke organisert aktivitet. 

21.01.2021:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på organisert aktivitet internt i eget skytterlag både inne og ute. For voksne må organisert aktivitet skje utendørs. Alle stevner (utover hjemmebaneskytinger for ungdom) skal avlyses eller utsettes inntil videre. Norges Skytterstyre fattet 21. januar vedtak om trening og arrangementer framover. Vedtaket iverksettes omgående. 

18.01.2021:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på organiserte fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. For voksne må organisert aktivitet skje utendørs. Stevner kan inntil videre ikke arrangeres. Vi venter på en avklaring om utendørsstevner (feltskyting) fortsatt kan arrangeres på lokalt nivå.

03.01.2021:
Alle organiserte aktiviteter innendørs skal utsettes til etter 19. januar. Fram til og med 19. januar gjelder avstand på minst 1 meter mellom alle unntatt husstandsmedlemmer for utendørs aktiviteter. 

18.12.2020
Oppdatert iht. til nasjonale regler, og etter Norges Skytterstyres vedtak i sak 141/2020. Retningslinjene for stevner videreføres til 31. januar 2021. Årsmøter, ombudsmøter o.l. kan gjennomføres i hht. nasjonale og lokale retningslinjer, og tas ut av koronavettreglene. Ombudsmøter kan gjennomføres med en representant fra hvert skytterlag, som har det antall stemmer som lagets representasjon etter Skytterboka kap. 1.600, § 6-11 tilsier.

28.11.2020
Oppdatert iht. til nasjonale regler, og etter Norges Skytterstyres vedtak i sak 114/2020. Endringer omfatter åpning for feltskyting og feltstevner på samlagsnivå, og presiserig vedr. årsmøter og ombudsmøter.

06.11.2020
Oppdatert iht. til nye nasjonale regler og etter Norges Skytterstyres vedtak i 113/2020. Endringer markert med rødt. Endringer omhandler begrensning i aktivetet utover lagsplan, antall pr. arrangement, føringer for gjennomføring av årsmøter og ombudsmøter mm. 

31.10.2020
Oppdatert info om ny kompensasjonsordning. Til info for de mange som spør er DFS koronavettregler i samsvar med de nasjonale retningslinjene, men det er mange kommuner som har innført strengere regler. Dersom de lokale tiltakene er strengere enn de nasjonale, er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges.