Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Holum skytterlag
i Vest-Agder Skyttersamlag

Informasjon om koronatiltak

Foto: CDC

Info og DFS koronavettregler. Alle stevner (unntatt hjemmebaneskyting for ungdom) skal avlyses eller utsettes inntil videre. Skytterlag i Oslo-regionen bes om å stanse all aktivitet fram til 31. januar. Sist oppdatert 23. januar.

Sist endret: 21. januar 2021, med tillegg 23. januar: NB! DFS ber alle skytterlag i Oslo-regionen om å stanse all aktivitet fram til og med 31. januar. 

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på organisert aktivitet internt i eget skytterlag både inne og ute. For voksne må organisert aktivitet skje utendørs. Alle stevner (utover hjemmebaneskytinger for ungdom) skal avlyses eller utsettes inntil videre. Norges Skytterstyre fattet i kveld 21. januar vedtak om trening og arrangementer framover. Vedtaket iverksettes omgående. 


Norges Skytterstyre fattet 21. januar følgende vedtak:

Arrangement og trening generelt: 

 • Barn og unge under 20 år kan trene og drive organisert aktivitet internt i eget skytterlag både inne og ute, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.
 • Det kan arrangeres hjemmebane- og korrespondanseskytinger for barn og unge under 20 år, forutsatt at alle skyter i eget skytterlag.
 • Skyttere som normalt trener med andre lag enn sitt hjemmelag kan også delta der de normalt trener.
 • For voksne 20 år og eldre kan organisert trening utendørs gjennomføres i eget skytterlag.
 • For all aktivitet forutsettes det at smittevernregler og DFS koronavettregler overholdes.
 • Alle stevner (utover hjemmebaneskytinger for ungdom) skal avlyses eller utsettes inntil videre.
 • Skytterlagene og samlagene skal utover dette følge de rådene som til enhver tid blir gitt av helsemyndighetene nasjonalt og lokalt.

 

Samlagsstevner (15 meter og felt)
Samlagsstevner 15 meter og felt utsettes inntil videre.

Landsdelskretsstevner 15 meter
Landsdelskretsstevner 15 meter utsettes inntil videre.

Landsdelskretsstevner i felt
Planlagte landsdelskretsstevner i mars avlyses eller utsettes til i første omgang etter påske.

NM skifelt
Det tas endelig beslutning i samråd med arrangør 10. februar.

Sentrale kurs

 • Kurs for nye tillitsvalgte gjennomføres som webinar.
 • Kurs for skytterlagsledere utsettes til høsten.

 
Norges Skytterstyre følger den videre utvikling tett, og vil senest 15. februar komme med en ytterligere vurdering av status/tiltak. Styret er innstilt på å åpne mer opp så snart smittetrykket avtar, og det kommer lettelser i de nasjonale retningslinjene.

Innhold

 1. Koronavettregler for DFS-aktivitet.
 2. Kompensasjonsordning
 3. Andre saker og beslutninger vedrørende koronakrisen.
 4. Viktig informasjon fra myndighetene.
 5. Endringslogg (fra 31.10.20)

 

1. Koronavettregler DFS

1.1 Hvem og hva er reglene for?

Reglene gjelder for alle skytterlag, medlemmer og andre personer som er til stede på skytebanen/skytterhus. Reglene gjelder all aktivitet på en DFS-bane (utendørs og innendørs), både for egentrening, lags-organiserte treninger og internkonkurranser.

Skytterlaget må forholde seg til kommunale bestemmelser om de disponerer anlegg eid av kommunene.

1.2 Informer deres medlemmer:

Det anbefales at koronareglene deles med medlemmene via e-post, Facebook, hjemmeside eller lignende, samt henges opp godt synlig på skytebanen. 

1.3 Plakater

Det oppfordres til plakatene i denne mappen henges opp på skytebanen: www.dfs.no/covid19-plakater.

1.4 Personer som ikke kan delta i aktiviteter:

 • Personer som har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon.
 • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene.
 • Skyttere som trenger fysisk hjelp fra andre enn husstandsmedlemmer til å gjennomføre skytingen.

1.5 Hovedregler: 

 1. Lagsaktivitet: Barn og unge under 20 år kan trene og drive organisert aktivitet internt i eget skytterlag både inne og ute. For voksne må organisert aktivitet skje utendørs.  
 2. Avstand: Alle som er til stede på eller ved skytebanen skal til enhver tid kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet/treningen. Dette gjelder også på standplass. Se eget avsnitt under for presiseringer og evt. unntak fra hovedregler når det gjelder arrangementer og trening.
 3. Håndhygiene: Det må ved all type aktivitet sørges for at det er mulig for de som er til stede å ha god håndhygiene. Alle som er på standplass skal vaske seg med håndsprit før og etter skyting, eventuelt grundig med såpe og vann.
 4. Visitasjon: Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på. 
 5. Arrangementer (stevner, kurs, samlinger, møter osv.): 
  Ansvarlig arrangør skal følge myndighetens regler for arrangemente (klikk her for lenke til nasjonale regler).  Det skal være en ansvarlig arrangør (f.eks. skytterlaget) som har oversikt på hvem som er til stede for å muliggjøre smittesporing. Husk kontaktinfo! Se eget avsnitt under for presiseringer og ev. unntak fra hovedregler.
 6. Trening: For alle treninger innendørs (kun utendørs for voksne) skal det være maksimalt 10 personer i en gruppe. For utendørs trening er grensen 20 personer. Se eget avsnitt under for presiseringer og ev. unntak fra hovedregler.
 7. Utlån av lagsutstyr og våpen: Lagsvåpen og annet utstyr kan av ansvarlig arrangør, lånes ut til medlemmer under organisert trening. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen eller utstyr både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk. Utstyr som jakker, reimer, hansker etc. kan med fordel lånes ut til skytterne på permanent basis.
 8. Kiosk/matservering: Ved kiosksalg eller matservering må det være fokus på godt renhold, tilgang på håndsprit og et køsystem som gjør at man kan overholde avstand.
 9. Liggeunderlag: Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, etc. Underlaget skal minst dekke overkroppen.
 10. Renhold: Sørg for hyppig renhold av toaletter og andre hyppige berørte berøringspunkter på standplass, skytterhus og i andre lokaler som brukes av flere. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon alltid er tilgjengelig på toaletter.

1.6 Presisering av arealbehov ved innendørsskyting:

 1. Standplassbredden må være ca. 1,60 meter for å kunne holde 1 meter avstand mellom skytterne.
 2. Legg til rette for at det er minst 1 meter mellom personer i garderobe og oppholdsrom. Som en tommelfingerregel kan man beregne 4 m2 per person. Skytterne må om nødvendig skifte utendørs eller komme ferdig skiftet. 

1.7 Arrangementer: Presiseringer, råd og unntak

 1. Alle stevner (utover hjemmebaneskytinger for ungdom) skal avlyses eller utsettes inntil videre. 

 1.8 Treninger: Presiseringer, råd og unntak

 1. Personer som er 19 år eller yngre år kan unntas fra avstandskravet under gjennomføringen av treningen om det er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. Det forutsettes da at alle i samme treningslag er 19 år eller yngre. Det anbefales minst mulig miksing mellom de faste gruppene. Personer som er 19 år eller yngre skal følge kravet om 1 meters avstand når de ikke er på standplass/ gjennomfører treningen.
 2. Det bør benyttes faste treningslag – spesielt når man har rene ungdomslag hvor man ikke behøver overholde avstandskravet under selve gjennomføringen av treningen.
 3. Voksne som er instruktører/standplassledere, må passe på å overholde avstandskravet til alle skyttere – også de 19 år eller yngre. Unntak: se eget punkt om skyteskole.
 4. Ved skyteskole eller andre skolelignende arrangementer (f.eks. aktivitetsleir) gjelder ikke avstandskravet for personer under 20 år, samt de som står for arrangementet (f.eks. instruktører eller standplassledere). Les mer her: dfs.no/skyteskole-korona.

 

2. Kompensasjonsordning

Søknadsfristen for krisepakke 3 var 15. januar 2021. Se informasjon om krisepakke 3 her. 
Det kommer nye krisepakker for arrangement som må avlyses eller utsettes etter 1. januar 2021. Info kommer her. 

3. Annet vedrørende koronakrisen

-

4. Viktig informasjon fra myndighetene:

 


5. Endringslogg:

21.01.2021:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på organisert aktivitet internt i eget skytterlag både inne og ute. For voksne må organisert aktivitet skje utendørs. Alle stevner (utover hjemmebaneskytinger for ungdom) skal avlyses eller utsettes inntil videre. Norges Skytterstyre fattet 21. januar vedtak om trening og arrangementer framover. Vedtaket iverksettes omgående. 

18.01.2021:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på organiserte fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. For voksne må organisert aktivitet skje utendørs. Stevner kan inntil videre ikke arrangeres. Vi venter på en avklaring om utendørsstevner (feltskyting) fortsatt kan arrangeres på lokalt nivå.

03.01.2021:
Alle organiserte aktiviteter innendørs skal utsettes til etter 19. januar. Fram til og med 19. januar gjelder avstand på minst 1 meter mellom alle unntatt husstandsmedlemmer for utendørs aktiviteter. 

18.12.2020
Oppdatert iht. til nasjonale regler, og etter Norges Skytterstyres vedtak i sak 141/2020. Retningslinjene for stevner videreføres til 31. januar 2021. Årsmøter, ombudsmøter o.l. kan gjennomføres i hht. nasjonale og lokale retningslinjer, og tas ut av koronavettreglene. Ombudsmøter kan gjennomføres med en representant fra hvert skytterlag, som har det antall stemmer som lagets representasjon etter Skytterboka kap. 1.600, § 6-11 tilsier.

28.11.2020
Oppdatert iht. til nasjonale regler, og etter Norges Skytterstyres vedtak i sak 114/2020. Endringer omfatter åpning for feltskyting og feltstevner på samlagsnivå, og presiserig vedr. årsmøter og ombudsmøter.

06.11.2020
Oppdatert iht. til nye nasjonale regler og etter Norges Skytterstyres vedtak i 113/2020. Endringer markert med rødt. Endringer omhandler begrensning i aktivetet utover lagsplan, antall pr. arrangement, føringer for gjennomføring av årsmøter og ombudsmøter mm. 

31.10.2020
Oppdatert info om ny kompensasjonsordning. Til info for de mange som spør er DFS koronavettregler i samsvar med de nasjonale retningslinjene, men det er mange kommuner som har innført strengere regler. Dersom de lokale tiltakene er strengere enn de nasjonale, er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges.