Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skyttertinget

Skyttertinget er Det frivillige Skyttervesens høyeste myndighet.

Ordinært Skytterting avholdes en gang årlig etter innkalling fra Norges Skytterstyre.

Ekstraordinært Skytterting kan avholdes når Skytterstyret finner det nødvendig, eller når minst halvparten av samlagene forlanger det. Krav om ekstraordinært Skytterting skal behandles i samlagsstyret etter forutgående skriftlig innkalling og krever flertall i vedkommende samlagsstyre.

De samlagsvalgte tingrepresentanter, samt medlemmene av Norges Skytterstyre har tale, forslags - og stemmerett i alle saker, herunder valg. Norges Skytterstyre deltar ikke i avstemninger som vedrører deres arbeid. Derimot har de talerett i slike saker.

Generalsekretæren og assisterende generalsekretær har plikt til å delta i Skyttertinget med talerett, men uten forslags- og stemmerett.

Skyttertinget kan gi utenforstående anledning til talerett i enkeltsaker.

Skyttertingets forretningsorden

§ 6-1
Skyttertinget åpnes og avsluttes med at forsamlingen synger henholdsvis kongesangen og nasjonalsangen.

§ 6-2
Skyttertinget ledes av to dirigenter, valgt av Skytterstyret senest 12 uker før åpningen av Skyttertinget. Dersom disse fra før har status som samlagsrepresentant til Skyttertinget overtas deres plass av vedkommendes vararepresentanter. Skytterstyrets sekretær fører møteprotokollen. Det skal velges to representanter til å undertegne protokollen.

§ 6-3
Det foretas opprop av representantene. Dirigentene erklærer Skyttertinget forhandlingsdyktig dersom mer enn halvparten av samlagene er lovlig representert. Antallet stemmeberettigede fastslås. Representanter som av spesielle grunner må forlate salen mens Skyttertinget er satt må innvilges permisjon av dirigenten.

§ 6-4
Alle som vil uttale seg til en sak som er tatt opp til behandling,må forlange ordet hos dirigenten og må holde seg til saken.

§ 6-5
Dersom dirigenten finner det ønskelig å innskrenke debatten, kan han/hun begrense tale-tiden og sette strek for inntegning av talere. Hvis noen forlanger ordet “Til forretningsorden” og“Replikk”, brytes rekkefølgen i talerlisten.

§ 6-6
Forslag til den sak som behandles skal leveres skriftlig til dirigenten og skal straks refereres. Etter at strek for forslag er satt, kan det ikke framsettes nye forslag til saken.

§ 6-7
Skyttertinget kan vedta å opprette en redaksjonskomité på tre medlemmer som kan få i oppdrag å samordne forslag til uttalelser, vedtak m.v.

§ 6-8
Hvis det kommer forslag om utsettelse, skal talerlisten straks avbrytes og forslaget settes under avstemming.

§ 6-9

Når det kreves at ordskiftet skal avsluttes og det står noen igjen som har forlangt ordet uten å ha fått det, må 2/3 av dem som er til stede, stemme for at ordskiftet avsluttes.

§ 6-10
Når ordskiftet er avsluttet skal alle foreliggende forslag refereres og tas opp til avstemming på den måte dirigenten fastsetter. Skriftlig avstemning skal foretas når en representant med stemmerett krever det. Hvis det blir gjort innvendinger mot avstemmingsmåten, avgjør Skyttertinget denne.

§ 6-11
Alle plikter å avgi stemme ved avstemninger, “Blank” stemme er tillatt ved skriftlig avstemming. I tilfelle stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende. Ved stemmelikhet under valg og skriftlig avstemming foretar Skyttertingets dirigenter loddtrekning.

§ 6-12
Såfremt noe annet ikke blir fastsatt av Skyttertinget, trer alle tingvedtak i kraft fra 1. januar året etter at vedtaket er gjort.Dette gjelder ikke valg, jfr.§ 2-4.

§ 6-13
I tingprotokollen skal innføres saksforslag og innstilling fra Skytterstyret, talere, forslag, avstemninger og vedtak. Protokollen skal under skrives umiddelbart etter tingforhandlingene av de to valgte tingrepresentanter.