Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Generelt om vedlikehold

Her finner du fagstoff om generelt vedlikehold av Sauer 200 STR.

Gjennom grundige forberedelser kan du sikre deg at ditt våpen stabilt gjennom sesongen. Her gjelder det å være føre var... For det er lettere å "skru" på våpenet enn å snu på tankegangen etter at du har mistet "trua", på grunn av et dårlig vedlikeholdt gevær. Her følger noen gode råd for klargjøring av ditt våpen:

Huskeliste for vedlikehold av våpen

1.

Start sesongen med ei pipe du er sikker på at holder presisjonsmessig gjennom hele sesongen. Viser det seg at løpet er utslitt går det som regel noen konkurranser før man oppdager dette. Viser det seg at løpet fortsatt gir gode samlinger, men treffpunktet flytter seg stadig vekk, kan dette også være et tegn på slitt pipe.

 

 

2.

Oljerester i innfestingen mellom pipe og låsekasse gir erfaringsmessig på Sauer 200 STR et ustabilt våpen. Innfestningen bør derfor spesielt rengjøres og kontrolleres. Ved våpenpuss gjennom sesongen må man forsøke å unngå oljesøl i låsekasse og kammer, slik at oljerester ikke legger seg mellom løpet og låsekassen.

 

 

3.

Forsiktet vatres opp slik at de står overrett med diopter. Dette er spesielt viktig om du benytter ett og samme gevær på felt og bane. Dette gjøres ved å legge en linjal eller tilsvarende i hullkornsporet i forsiktet og en rett skinne på baksiktefoten. Deretter rettes løpet/ forsiktet opp slik at linjalen og skinnen står helt overrett. Hvis forsiktet ikke står rett i forhold til dioptret vil treffpunktet flytte seg stadig lenger til siden, etter hvert som avstanden øker. Før manstarter innskyting kan man også teste dette ved å skyte mot ei stor skive på 100 m. Først skytes en serie med siktet på 100 m og deretter en ny serie på samme skiven med siktet på 600 m. De toseriene skal da så loddrett over hverandre. Stemmer ikke dette er feilkilden enten at oppvatringen ikke er riktig, eller at skytteren heller våpenet til siden.

 

 

4.

Sørg for at skjeftet på våpenet er vedlikeholdt slik at det opptrer stabilt gjennom sesongen. Ved dårlig vedlikehold vil skjeftet kunne vri seg/sprekke opp, og i verste fall kan slett vedlikehold gi varige skader. For skytteren gjelder generelt følgende rutiner:

  • Lakkerte skjefter bør pusses og lakkeres en gang i året. Bruk kvalitetslakk, helst av original kvalitet, og unngå lakkdråper ned i skjeftehullskruene. Oljebehandlede skjefter bør behandles ved behov, gjerne et par ganger i året. Til Sauer-skjefter anbefales Sauers egen skjefteolje. Dette bør gjøres ved å pensle skjeftet til det ikke lenger trekker impregnering. Deretter tørkes overflødig olje av skjeftet før behandlingen avsluttes med polering. Ved behandling av skjeftet bør alle metalldeler o.l. demonteres fra skjeftet slik atdet kun består av treverk. Skjeftet skal ikke behandles på anleggsflatene til låsekassa.

 

 

5.
En annen kontroll du bør foreta før sesongen starter, er å kontrollere hvordan låsekassen ligger i skjeftet. Det skal ikke være svarte avtrykk andre steder på skjeftet, enn der låsekassen skal ligge mot treverket. Små merker andre steder kan du fjerne forsiktig med egnet verktøy. Dette, samt når de svarte trykkmerkene ikke er symmetriske, er tegn på at bedding bør vurderes.

 

 

 

 

6.

Dioptersiktet må fungere presist innenfor hele skalaen. Over tid vil det normaltsamle seg støv og urenheter i diopteret, noe som vil kreve vedlikehold for å sikre tilstrekkelig nøyaktighet. Siktet bør derfor ved behov demonteres, rengjøres og oljes. Til smøring brukes en tynn olje. Alternativt blåses diopteret reint med trykkluft. Dette må gjøres med forsiktighet.

Har diopteret montert irisblender må det ikke blåses direkte gjennom denne, da dette vil kunne skade blendermekanikken, fargefilter ol.Noen velger å benytte en irisblender i felten for å kompensere for de ulike lysforholdene, dette til tross for at denne finmekanikken er særlig sårbar for støv og vann. Sørg for at irisblenderen sitter fast og at dreibare deler fungerer som de skal. Når du benytter irisblender må du også sørge for at hullskiven på diopteret står på største åpning. Noen anbefaler også å bore opp det største hullet i hullskiva, slik at lysgjennomgangen blir best mulig.

Enkelte skyttere velger å ta diopteret av våpenet og oppbevare det i en dertil egnet skinnpose eller eske mellom hver gang våpenet er i bruk. Dette gjøres for å beskytte diopteret og holde det mest mulig fritt for støv og tilsmussing.

7.

Rengjøring av avtrekkermekanismen gjøres etter de samme prinsipper som dioptersiktet. Hvis ikke avtrekket jevnlig rengjøres, øker risikoen for funksjoneringsfeil.

Demontering av diopter og avtrekkermekanisme bør gjennomføres med forsiktighet. Slik demontering bør utføres av kyndig personell, inntil man behersker dette selv.

Generelt om puss og stell av våpen

Det er ulikt hvor ofte den enkelte skytter pusser sitt våpen, og dette er også et individuelt valg. Når det gjelder generelt vedlikehold av våpenet bør du være påpasselig, og etter hver skyting sørge for at fuktighet og smuss er fjernet. Er det antydninger til rustdannelser påføres et tynt lag med våpenolje. Den overflødige oljen tørkes av med ei tørr fille.

Til å vedlikeholde ditt våpen finnes det mange produkter å velge mellom. Er du ikke så erfaren, forhør deg med noen erfarne skyttere, så vil du få gode nok tips for å gjennomføre ditt vedlikehold.

Ved puss av våpen anbefales å bruke kun små mengder olje for pussing av løp. Fukt midtre del av pusselappen, eller la halve lappen være tørr. Dette anbefales for å unngå søl i selve kammeret. Når du tørrpusser løpet blir pusselappen ren ganske raskt. Om du deretter benytter et pussemiddel eller olje vil du se at lappen blir ”svart” igjen. Konklusjonen på dette er at du vil få ut mer smuss av løpet om du holder det fuktig med de ulike midlene, og tørrpusser skikkelig til slutt.

Fuktighet og rust

Fukt og temperaturforskjeller kan gi vanndannelser på våpenet, og det er særlig metalldelene som da kan angripes av rust. Mange velger derfor å ha med seg en fille i skytterveska, slik at man da får tørket av geværet under transport og dårlig vær. Magasinene blir raskt angrepet av rust, om de ikke er behandlet. Vær spesielt nøye med å tørke av fuktigheten. Er magasinene godt forbehandlet med et tynt lag olje vil dette være godt nok.

Sluttstykket

For en god funksjonering under trening og stevner er rengjøring og smøring av sluttstykket vesentlig. Hold derfor sluttstykket rent og innsatt med en tynn oljefilm. Fett blir også benyttet. Den fremre delen av sluttstykket, med låseklakkene, er det spesielt viktig at man benytter grafittfett. Bakgrunnen for dette er spesielt knyttet til at dette ikke renner av og trenger ned mellom løp og låskasse.

Det er viktig å merke seg at du ikke skal ”sause” inn sluttstykket, fordi olje/fett binder til seg kruttslam og andre støvpartikler. Dette gir etter kort bruk en økt slitaje. Etter sesongen er det viktig å plukke fra hverandre sluttstykket, gjøre rent alle delene og sette disse inn med et tynt lag egnet olje