Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Protestrutiner felt

Det er gjennom året mange frivillige som bidra med anvisning i felt

Denne artikkelen omhandler regelverket for anvisning i feltskyting med tilhørende protestrutiner, samt en presisering av anbefalte rutiner.

Regelverket

Skytterboka pkt. 8.113 beskriver regelverket for protester på anvisning. Regelen er slik at ved protest kontrolleres skiven på nytt av anvisersjefen. Anvisersjefens avgjørelse er endelig.
Skytterboka pkt. 9.110  beskriver at anvisning skal praktiseres slik at all tvil kommer skytteren til gode.

Utfordringen

En særlig utfordring for anvisere er å avgjøre om det sitter flere enn ett treff i samme kulehull. I de tilfeller det anvises eksempelvis 5/5 eller 5/4, er dette gjerne situasjoner der det stilles tvil ved anviserens dømming av skiven. Da har altså skyttern anledning til å protestere på anvisningen for å få skiven kontrollert på nytt.

Myndighet

Iht. regelverket er det da anvisersjefens vurdering om det er tvil eller ikke som avgjør protesten. Er det fortsatt ikke tvil beholder skytteren sitt opprinnelige resultat, og er det tvil skal resultatet endres.

Relevant informasjon

Skytterkontorets utdanningsavdeling har de siste årene informert om regelverket og anbefalt praksis gjennom artikler på nett og i en egen feltarrangørveileder. Vi ser nå at enkelte formuleringer ikke er helt ensartet når det kommer til anbefalt praksis, noe vi beklager. Samtidig ønsker vi å presisere vår anbefalte praksis slik at det skal være mindre tvil.  

Føring

Resultater i konkurranser skal selvsagt være mest mulig rettferdig. Samtidig vil det være tilfeller der det må gjøres grundigere vurderinger av om skudd skal dømmes inn eller ut, eller om det siste skuddet sitter i skiven. Det er i disse tilfeller regelverkets punkt om tvil kommer til anvendelse. Anbefalingen er da at om det mangler et skudd i en tett fin samling, kontaktes skytteren for en bekreftelse om at det er skutt 6 skudd. Bekreftes dette, er det en situasjon der det bør være tvil, noe som gjør at resulatet skal gå i skytterens favør. Bakgrunnen for denne anbefalte praksis er at det er bedre at en skytter får ett ekstra treff, enn å straffe noen for en tett og fin samling. Samtidig er det uansett anvisersjefen oppgave å vurdere og avgjøre hvert enkelt tilfelle.

Motivasjon

Vi håper denne artikkelen skal gi bedre kunnskap om regelverket, og til å forbedre praksis for protester og dømming av skudd. Det er viktig at arrangører opprettholder sin motivasjon for å arrangere stevner, samtidig som skytterne bli motivert til å delta gjennom rettferdig behandling. Til slutt vil vi oppfordre til å ha forståelse for, og toleranse for så vel arrangører som gjør sitt beste, som det er for skyttere som satser på feltskyting og har ambisjoner.

Feltarrangører

Det kan for mange arrangører være krevende å skaffe nok mannskaper til alle funksjoner i et feltstevne. Ofte må tidligere skyttere, foresatte mf. stille opp for at det skal bli mange nok. For arrangører med uerfarne funkjsonærer anbefales å holde jevnlige kurs i anvisning, slik at de som gjør denne viktige jobben blir skolert. DFS vil her bidra gjennom å utvikle med et enkelt e-kurs om dømming og anvisning i felt, som vi planlegger å ha klart til neste feltsesong. 

Et siste råd er å klistre treff i bakgrunner. Det gjør det langt enklere å avgjøre om det er tvil eller ikke.