Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Våre samarbeids-partnere

Her kan du lese om DFS sine samarbeidspartnere.

Om våre samarbeidsavtaler:

For Det frivillige Skyttervesen er det formålstjenlig og viktig å kunne samarbeide godt med andre organisasjoner, etater og virksomheter. At dette er fundamentert gjennom avtaler som setter rammer for omfang, herunder skaper forpliktelser og regulerer partenes involvering til fordel for begge parter. Alle avtaler er viktige for DFS, men noen er viktigere enn andre. Flere av avtalene involverer alle ledd i DFS, og det er derfor viktig at skyttere og skytterlag er kjent med de muligheter og føringer som gjelder.

Nedenfor kan du lese kort om den enkelte avtale. DFS har samlet alle avtaler på en web-side, der det i tillegg ligger en del tilleggsinformasjon som kan være nyttig. Samleside for avtaler.

Forsvaret

DFS har flere avtaler med Forsvaret. Avtalen mellom Forsvaret og DFS om Forsvarets støtte til Landsskytterstevnet (LS) omfatter flere avdelinger i Forsvaret. Cyberforsvaret, Forsvarsmateriell, Forsvarets Logostikkorganisasjon, Forsvarsbygg og Heimevernet yter alle mannskap og tjenester til LS gjennom denne avtalen. Det er Forsvaret som eier/stiller til rådighet så å si alt av skivemateriell med tilhørende som benyttes. Dette er en svært viktig avtale som i første omgang sikrer personell- og materiellstøtte fra Forsvaret til LS fram til 2030.

Andre avtaler med Forsvaret:

Heimevernet (HV)
Denne avtalen er svært viktig for DFS, og er derfor i sin helhet gjengitt i Skytterboka. HV og DFS samarbeider på mange viktige områder, spesielt gjennom opplæringstiltak og felles bruk av anlegg. Avtalen gir føringer for samarbeidet på alle nivå i organisasjonene, og dermed gjelder den like mye for skytterlag og områdestruktur som sentralleddene. Avtalen er for tiden under revisjon for å tilpasse innholdet til dagens situasjon, og ny avtale er klar i løpet av april. 

Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS)
Dette er en intensjonsavtale om samarbeid som skal styrke rekrutteringen til Forsvaret. Ungdommer i DFS i vernepliktig alder skal motiveres til førstegangstjeneste og utdanning i Forsvaret. Kontakt Skytterkontoret ved behov for mer informasjon.  

Norges Skiskytterforbund (NSSF)

Dette er en avtale som åpner for lokalt samarbeid mellom skiskytterklubber og skytterlag. NSSF og DFS har mange likheter i sine aktiviteter, og det er derfor relevant og nyttig med aktivitetsutveksling. Det pågår for tiden et pilotprosjekt med utvalgte lag og klubber om økt samarbeid om skyteopplæring.

Norges Skytterforbund (NSF)

NSF er en organisasjon som har mye til felles med DFS. Særlig samarbeider organisasjonene tett mot myndighetene i saker av felles interesse, særlig knyttet til våpenlovgivning og rammevilkår for anlegg. NSF og DFS samarbeider særlig om integrering av skyttere med nedsatt funksjonalitet.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)

En stor del av DFS sin medlemsmasse er jegere. I en del skytterlag er jegerinteressen vel så stor som for DFS aktivitetene. DFS er i den sammenheng opptatt av at det er ryddige forhold knyttet til utleie av anlegg og/eller felles bruk av disse.  Avtalen skal sikre jegere og konkurranseskyttere gode rammevilkår for å utøve jegertrening og konkurranseskyting, samt rekruttering til jakt og skyting. Organisasjonene samarbeider tett mot myndighetene i saker av felles interesse, særlig knyttet til våpenlovgivning og rammevilkår for anlegg.

Miljødirektoratet

Dette er en avtale i form av en instruks som gjelder for alle skytterlag. Instruksen gir skytterlag anledning til på vegne av Miljødirektoratet å gjennomføre den årlige skyteprøven for storviltjegere. I instruksen er det også en plikt til å tilby oppskyting til jegere som ikke er medlemmer i skytterlagene. Hele instruksen er gjengitt i Skytterboka vedlegg 4.

Frende Forsikring

Samarbeidsavtalen med Frende Forsikring skal sikre gode priser og betingelser for skytterlagene for forsikring av anlegg og utstyr. I tillegg gjelder også avtalen tilbud om privat forsikring for medlemmer i DFS, og deres familier. Avtalen er bonusbasert, slik at for hver avtale som inngås tilfaller det DFS et bidrag.

Nammo AS

Samarbeidsavtalen omfatter blant annet Nammo-medaljer til samlags- og landsdelsmesterskap samt Landsskytterstevnet. I tillegg en skytterlagskonkurranse, der de tre skytterlagene som har størst økning i rekruttering etter gitte premisser tildeles pengepremier. Nammo sponser også Landsskytterstevnet.

DFS har også en distribusjonsavtale med Nammo som gjelder Nammo Raufoss ammunisjon, Sierra kuler og Nammo Raufoss krutt.  

Trimtex

Gjennom samarbeidsavtalen med Trimtex kan skytterlagene få tilbud på lagsdrakter og lagsbekledning. Skytterkontoret har også Trimtex bekledning for salg.   

SAS

Avtalen gjelder sportspriser på flyreiser. Gjennom å oppgi koden SKYTTE2 får du sportspriser og -betingelser ved bestilling av flyreiser.

Antidoping Norge

Dette er en avtale om gjennomføring av dopingkontroller i DFS.