Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Har du et nytt verv?

Foto: Norsk Skyttertidende

Har du nytt verv i skytterlaget? Her er oppgavene dine.

Dato: 30. okt 2019

Er du helt ny i styret eller lurer du på hva oppgavene til de forskjellige vervene erHer kommer en liten oversikt over styrets oppgaver og hva det innebærer å være tillitsvalgt i ett skytterlag 

Kort om styret

Ett styre bestå av minimum 3 medlemmer. Det skal være en leder, ungdomsleder og kasserer, samt at det også velges minimum 2 vara til styret. I tillegg bør det også velges sekretær og en nestleder (ref. Skytterboka) 

De ulike vervene:

Merk: Beskrivelsen under er kun et forslag til hvordan man kan gjøre det og er en pekepinn på hva som kreves. Det er viktig at lagene lager sine egne instrukser for hvordan de fordeler oppgavene seg imellom i styret.  

Leder:  

 • Det administrative ansvaret for skytterlaget. 

 • Ansvaret for skytterlagets virksomhet og å koordinere og lede styrets arbeid.

 • Utarbeide sakslister til styremøter og kaller inn til disse.

 • Ansvaret for å utarbeide terminlisten og eventuell koordinering med andre nabolag.

 • Skal opprettholde kontakten med kommunen og offentlige instanser i regionen.

 • Forhandler avtaler på vegne av skytterlaget, herunder også sponsoravtaler.

 • Representerer skytterlaget utad.

 

Ungdomsleder:  

 • Ungdomslederens ansvar er å lede arbeidet med barn og ungdom i laget i samarbeid med ungdomsutvalget.

 • Ungdomsutvalget har ansvaret for opplæring og rekrutering av nye skyttere.

 • Informere om opplæring av instruktører.

 • Følge opp de foresatte og holde aktiviteter med fokus på det sosiale.

 • Ungdomsutvalget har ofte ansvaret for lagets våpen og å administrere disse med tanke på utlån.

 

Kasserer:  

 • Føre regnskap og holde kontroll på lagets økonomi.

 • Lager budsjettet for påfølgende år.

 • Føre innbetalinger av premieoppgjøret til DFS i forbindelser med stevner.  

 • Sørge for at alle regninger er attestert der dette er nødvendig og ansvaret for å betale lagets regninger.

 • Kreve inn medlemsavgiften.

 • Fremmer forslag til styret angående saker som har med skytterlagets økonomi å gjøre. 

 • Utarbeider kapittel om lagets økonomiske status til årsberetningen. 

 

Sekretær:  

 • Føre referater fra styremøter og årsmøter.

 • Ansvaret for å drifte DFS sitt administrative program med blant annet medlemsregister, merkeregister mm.

 • Hovedansvaret for å bestille medaljer og pokaler samt å holde oversikt over lagets premiesamling.  

 • Sørge for at årsberetningen, - regnskap, revisjonsberetningen og budsjett settes inn i protokoll.

 • Ansvarlig for lagets årsmelding.

 • Er ansvarlig for lagets informasjonsvirksomhet. 

 

Nestleder:  

 • Overtar lederansvaret i styret i perioder da leder ikke kan ivareta dette.

 • Ansvar for skytterlagets bygg og anlegg og sørger for årlige sikkerhetsinspeksjoner av lagets anlegg.  

 • Lede gjennomføringer av reparasjoner på lagets bygg og anlegg.

 • Ansvarlig for gjennomføring av internkontroll.

 • Stevneleder ved store stevner og aktivitetsleder i laget.  

Vara: 

Vara til der det trengs i styret, og er en støtteperson til de forskjellige vervene.  

 

Lykke til med ditt nye verv!