Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Ønsker å innføre «kongelag» i felt

Et nedsatt LS-utvalg forslår at man bør vurdere å innføre et finalelag i feltskyting, som er lik gjennomføringen av Kongelaget i baneskyting.

Av Tom-Vegard Feltstykket


 

LS-utvalget bestående av Jens Sverre Knutsen (leder), Ola Lunde, Tor Idar Aune, Pål Øyvind Ørmen, Terje Vestvik og Ola Herje har vurdert årets arrangement. Det ble i stor grad en suksess.

Imidlertid kommer LS-utvalget med konkrete forslag til endringer, som Norges Skytterstyre bør vurdere.

NM-felt

Utvalget ser at man optimalt sett burde funnet et annet finaletidspunkt enn til slutt fredag under LS, men de har ingen forslag til alternativ. 

De deler likevel ikke oppfatningen av å gjennomføre NM felt til slutt er en nedprioritering av feltskytingen.

– LS-utvalget mener at slike synspunkter er å snakke ned feltskytingsproduktet. DFS har satset mange millioner kroner sammen med Forsvaret de siste årene på et særdeles velutviklet feltopplegg på elektronikk, og slike synspunkter faller således på sin egen urimelighet og må tilbakevises, skriver utvalget.

Les hele rapporten fra LS-utvalget i bunn av denne saken.

LS-utvalget ber imidlertid Norges Skytterstyre å innføre et finalelag i feltskyting kalt «feltlaget», mye likt kongelaget i baneskyting med 15 skyttere. Samtidig mener utvalget av man må vurdere å gjøre feltopplegget på LS noe vanskeligere.

Klasse 5 innledende

NRK sender direkte fra innledende skyting i klasse 5 onsdag. Der er de profilerte skytterne fordelt utover hele dagen. NRK ønsker i større grad flere av dem i de siste lagene.

LS-utvalget mener fjorårets skytterkonge/-prinsesse samt prins/prinsesse skal alltid skyte i siste lag onsdag.

Utvalget foreslår også at det må ytterligere rangering til, slik at man slipper omskyting om siste plassen i kongelaget. Forslaget er at om man ender likt på innertiere skal 10-skudden med innertierregelen gjelde. Deretter kneserie, ståserie og til slutt liggende serie.

Samme rangering bør også gjelde skiverangering i kongelaget og prinsesselaget.

Opprettholde prinsesselaget

LS-utvalget vil også videreføre gjennomføringen av kongelaget med direkte sending på NRK og at en og en skyter.

De mener også det rett å opprettholde dagens prinsesselag. Mulig å begrense det til at kun 15 kvinner skyter i kongelaget og dette laget til sammen.

De vil også opprettholde prøveskuddstiden på ett minutt i finalen i klasse 3-5. Dette bør også vurdert innført i alle andre klasser.

LS-utvalgets rapport:

Den kan du lese i sin helhet under:

 

Rapport LS-utvalget

Innledning

I Norges Skytterstyres møte den 19.september 2016 la administrasjonen fram følgende forslag til vedtak:

«Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av Landsskytterstevnet 2016, LS-utvalget i oppdrag å evaluere og foreslå eventuelle sportslige/arrangementsmessige tilpasninger.

 

Utvalget bes også drøfte eventuelle forslag til kostnadsreduksjoner og/eller tiltak for å styrke inntektene til Landsskytterstevnet.

 

LS-utvalget skal avlegge sin rapport til Norges Skytterstyre innen 25. oktober 2016.

 

LS-utvalget gis følgende sammensetning:

Jens Sverre Knutsen (leder), Ola Lunde, Tor Idar Aune, Pål Øyvind Ørmen og Terje Vestvik (sekretær).

Kjell Strand Hovland fremmet følgende forslag:

Ola Herje tas med som representant for rekrutteringsklassene.


Vedtak:

Administrasjonens forslag med Hovlands tilleggsforslag enstemmig vedtatt.»

 

LS-utvalget har gjennomført ett møte tirsdag 18. oktober på Skytterkontoret. Ellers er det kommunisert på e-post.

Evaluering LS 2016 

LS-utvalget evaluerte først LS 2016 med vekt på TV-sendingene onsdag, torsdag og fredag. Videre drøftet utvalget finaler og tidstabellen generelt, spesielt også finalene på 100 meter. Til slutt ble mandatets siste punkt med hensyn til å styrke økonomien til LS drøftet.

Innledende skyting klasse 5

Utvalget er samstemte i at onsdagens innledende skyting for klasse 5 også denne gang ble godt gjennomført. Dette gjaldt både sportslig, for NRK og arenaproduksjonen til publikum.

Seeding:

Som tidligere diskuterte utvalget muligheten for seeding av skyttere. Fra NRK sin side hadde det vært ønskelig om flere av de beste skytterne hadde skutt senere på dagen. LS-utvalget samlet mener det er bra at de beste skytterne sprer seg utover hele dagen sånn som nå, men mener det kan være hensiktsmessig at fjorårets skytterkonge/dronning og prins/prinsesse skyter i siste lag. Slik sikrer man også at det siste laget med mest seeroppslutning fra klokken 18.00, får profiler å vise fram for TV-seerne.

Kvalifisering til Kongelaget:  

Slik systemet er i dag er det 15 skyttere i kongelaget, hvor man skiller på innertiere for skivefordeling ved lik poengsum. Utvalget mener det var to situasjoner som ble litt spesielle i år, som man med enkle grep kan endre på i reglementet.

For det første ble det foretatt omskyting om 15.plassen og siste skive i kongelaget mellom 2 skyttere. I stedet for omskyting mener utvalget det heller bør være slik at man foretar ytterligere rangering i tillegg til innertiertelling på samlet 25 skudd. LS-utvalget foreslår at man videre rangerer 10-skudd med innertierregelen, deretter kneserie, ståserie og liggende serie i den rekkefølge. Begrunnelsen er at en omskyting kan være krevende å organisere, spesielt hvis det er flere enn to skyttere som er involvert. En sportslig metode som er godt kjent på forhånd er derfor det beste.

For det andre var skive 1 og 2 i kongelaget helt like etter innertierregelen, og det var kun en alfabetisk metode som sørget for hvem som skulle ha henholdsvis skive 1 og 2. LS-utvalget vil foreslå at man i stedet for et alfabetisk system, innfører samme rangering som skiller 15.plassen, det vil si at man rangerer på 10-skudd først, så kneserie, ståserie og til slutt liggende serie. LS-utvalget mener det uansett er nødvendig å innføre en sportslig metode for å rangere dette i stedet for at skytterens navn skal være utslagsgivende for tildeling av skive. Dette bør således være en regel som gjelder for både kongelaget og prinsesselaget.      

LS-utvalgets foreslår følgende tiltak for innledende skyting klasse 5 på Landsskytterstevnet:

- Fjorårets skytterkonge/dronning og prins/prinsesse skyter i siste lag.

- Om flere skyttere deler den siste plassen (15. plassen) i kampen om å komme i kongelaget, gjøres en ytterligere rangering i tillegg til dagens innertierregel. Først teller 10-skudden med innertierregel, deretter i rekkefølge kneserie, ståserie og til slutt liggende serie. Samme rangering benyttes også for å bestemme skiverangering i kongelaget og prinsesselaget. 

Gjennomføring av Kongelaget

Utvalget er samstemte i at årets kongelag ble svært vellykket, og grepet med å sende kongelaget direkte på NRK fra klokken 19.30 ga tidenes høyeste seertall. Gjennomføringen hadde høy presisjon og planene for gjennomføring gikk helt etter tidsskjemaet. Når kongelaget går på torsdag er det også mye publikum på arena som gir stor stemning på denne skytingen.

Utvalget mener således at kongelaget også i framtid må finne en form hvor det kan sendes direkte.   

 

Prøveskudd

Finaleomgangen i baneskyting for klasse 3-5 ble gjennomført med 1 minutt skytetid på prøveskuddene. Det syntes som det var en grei løsning, og bidro også sitt til at gjennomføringen ble kjappere for publikum. Når det kun var 1 minutt prøveskuddtid ble det også knyttet noe spenning til om skytterne klarte å skyte seg inn i midten på den tiden. LS-utvalget mener således dette bør fortsette også i 2017.

LS-utvalget mener generelt at det kunne vært gjort noe for å korte ned på prøveskuddtid både foran 10-skudd på 25-skudden, og i finaler enten de skytes fortløpende eller til slutt for alle klasser. Både for gjennomføringstid, kostnader og for å skape litt mer utfordringer for  skytterne, hadde et slikt grep vært hensiktsmessig. LS-utvalgets mener konsekvensene av dette burde vært sett nærmere på av for eksempel DFSU. Sotnakk-utvalget var også inne på de samme tanker i sin rapport.    

Behov for kunstig belysning

I Øvre Målselv var skytelyset godt etter klokken 20, men LS-utvalget mener det bør satses på en eller annen form for kunstig belysning når kongelaget går sørpå og arrangeres fram til klokken 21. Allerede i Førde neste år bør det finnes et system hvor 5 skiver i kongelaget blir belyst, slik at de tre puljene på 5 skyttere benytter disse skivene. Dette kan være et svært enkelt system, men det viktige er at lyset blir likt for skytterne.     

Behov for prinsesselag

LS-utvalget drøftet om det fortsatt var behov for et prinsesselag nå som det ofte er flere damer i kongelaget. Så lenge ikke over halvparten av kongelaget består av damer, mener LS-utvalget fortsatt at prinsesselaget har sin funksjon. De fleste som vises på TV er menn, da 85% av skytterne er det. Da er det bra å ha et prinsesselag som viser fram de beste damene i sporten gjennom prinsesselaget. Prinsesselaget er trolig også en stimulans for de nest beste kvinnelige skytterne, selv om de aller beste først og fremst ønsker seg i kongelaget.

Det man kunne vurdert er å redusere antall skyttere i prinsesselaget, slik at det til sammen i kongelaget og prinsesselaget var 15 kvinner. Det vil si at om det var 5 kvinner i kongelaget, så var det kun 10 skyttere i prinsesselaget. Det hadde gitt likhet i antall jenter som enten kom i kongelaget eller prinsesselaget hvert år. Da kan man også ha lister som hele tiden viser de 15 kvinner som enten er kvalifisert for kongelaget eller prinsesselaget.

Skyting èn og èn

Med den gjennomføring som ble gjort i år, er LS-utvalget enige om at det var den beste gjennomføring som har vært gjort med skyting èn og èn. Minsket prøveskuddtid og hurtig gjennomføring bidro til det. Skytterne blir også mer vante til denne gjennomføringen, og man ser flere som nå følger skytingen på åpen skjerm.

Landslagsskytternes representert Ørmen, mener fortsatt at det beste sportslig sett hadde vært best at alle skjøt samtidig. Resten av utvalget mener imidlertid at det er sportslig forsvarlig, og at det for publikum og TV-opplevelsen gir en mye bedre opplevelse når skytterne skyter èn og èn. 

Endret finaleomgang

NRK-representant Lunde mener finalen kan oppfattes som noe lett når så mange skyter 100 poeng. Dette er drøftet tidligere i LS-utvalget, men flertallet mener det er viktig å opprettholde dagens finale for breddeorganisasjonen DFS.

LS-utvalgets flertall mener det bør vurderes å flytte kongelagets gjennomføring til der Stang- og felthurtigfinalen gjennomføres, for å få en større nærhet til publikum. Det vil trolig også bidra til at finalen blir noe mer krevende, slik at finalen vil skille noe mer. Det knyttes imidlertid en del sportslige problemstillinger ved en slik gjennomføring. Eksempelvis om kongelagsskytterne fortsatt kan konkurrere mot de øvrige skytterne som har skutt sin finaleomgang fra ordinær standplass, eller om et slikt kongelag må ta form av en superfinale, hvor det kun er de i kongelaget som konkurrerer om konge/dronningtittel.       

LS-utvalgets foreslår følgende tiltak for Kongelag/Prinsesselag:

- Videreføre gjennomføringen av kongelaget med direkte sending på NRK og skyting èn og èn.

- Opprettholde dagens prinsesselag. Mulig begrense prinsesselaget, slik at det kun er 15 kvinner til sammen som enten skyter i kongelaget eller prinsesselaget.  

- Opprettholde prøveskuddtid på 1 minutt i finalen for klasse 3-5. Vurdere å kutte prøveskuddtid generelt foran 10-skudd og finaler for alle klasser.

- Planlegge for at det er nødvendig med kunstig belysning i kongelaget når dette nå varer fram til klokken 21.00.

- For framtid se på muligheten av å flytte kongelaget ut til Stang-og felthurtigarena.

Stang- og felthurtigfinale

Stang- og felthurtigfinalen ble som i fjor gjennomført på fredag. LS-utvalget mener finalen i år ble sportslig godt gjennomført, og på TV ble sendingen god.

Nytt av året var at det var ekstra fokus på 30 graders regel i liggende skytestilling, samt utgangsstilling i felthurtigskyting. Det medførte at Skytterstyret satte ned en tremannsjury for å følge opp skytingen.

Utvalget drøftet flere problemstillinger knyttet til dette, og spesielt oppfølgingen av regelverket. Det var ingen tvil om at skytterne ble mer bevisst regelverket, men juryen hadde en krevende jobb med å ta raske og riktige beslutninger med for eksempel diskvalifikasjon. Vi unngikk heldigvis dette. Lunde (NRK) mener det vil være særdeles uheldig for sendingen om det blir diskvalifikasjoner i en av disse øvelsene. Det vil være ødeleggende for TV-produktet, og ta oppmerksomhet bort fra den fine sporten som blir prestert. NRK må da bruke tid på å forklare et innfløkt regelverk, som går på bekostning av andre innslag.

Utvalget mener det til neste år må jobbes enda mer med kommunikasjonslinjene under avvikling av finalen, og at skytterne og publikum får god informasjon om rutinene på forhånd. I felthurtigskyting er utvalgets flertall av den oppfatning at man bør vurdere om 30 graders regel er mulig å kontrollere når skytingen går så fort som den gjør. Spørsmålet er således om regelverket her burde vært myknet opp noe i forhold til kravet om 30 graders regel.

LS-utvalget foreslår følgende tiltak for Stang-og felthurtigfinale:

-       Vurdere juryordningen

-       Se på sportslige tillempinger for gjennomføringen av spesielt felthurtigskytingen.

-       Rollene og rutinene mellom standplassleder og eventuelt jury/andre må gjennomgås  

Tidstabell og finaler 200 og 100 meter

Feltskyting og finaler

LS-utvalget drøftet tidstabellen, og mener at kongelaget på torsdag fortsatt passer godt for god publikumsoppslutning på arenaen. Utvalget mener imidlertid at finalen i NM feltskyting optimalt sett burde fått et annet finaletidpunkt enn til slutt på fredag. LS-utvalget finner imidlertid ingen god løsning på hva som alternativt bør være til slutt. Det er viktig at Stang- og felthurtigfinalen på TV får godt med publikum, og flyttes den til senere på fredag vil det trolig bli mange færre tilskuere. Det så man godt på Landsskytterstevnet i 2012, da det var svært lite folk på Stang- og felthurtigfinalen.

Fordi det må rigges om til feltskytingsfinalene, er det krevende om man legger opp til at feltmateriellet skal rigges om igjen til baneskyting til slutt, Dagens ordning er således den som utvalget ser som mest hensiktsmessig. Uansett vil de øvelser som kommer til slutt få mindre publikumsoppmerksomhet, ja selv kongelaget hadde en helt annen ramme denne tid det foregikk til slutt. I år ble det litt spesielt med at man heller ikke fikk rigget tilbake storskjermen etter Stang-og felthurtigfinale, men dette var p.g.a. svært store kostnader med å få en egen skjerm for dette til Målselv.    

Noen skyttere og ledere hevder at dagens gjennomføring er for dårlig når det gjelder NM feltskyting. De mener det er nedprioritering av feltskyting at dette foregår til slutt. LS-utvalget mener at slike synspunkter er å snakke ned feltskytingsproduktet. DFS har satset mange millioner kroner sammen med Forsvaret de siste år på et særdeles velutviklet feltopplegg på elektronikk, og slike synspunkter faller således på sin egen urimelighet og må tilbakevises.  

Når det er sagt, så mener LS-utvalget at feltfinalen for klasse 3-5 fortjener en oppjustering. En måte er å arrangere et «Feltlag» a la kongelaget, der de 15 beste skytterne skyter i dette laget til slutt. LS-utvalgets flertall mener at vanskelighetsgraden på feltskytingens 30-skudd også kan vurderes å bli gjort noe mer krevende. Dette kan forsvares nå som klasse 2 og V55 har fått sin egen finale. Det er viktig at bredden fortsatt blir ivaretatt med et forholdsvis lett opplegg, men nå kan eksempelvis klasse 1, 2 og V55 gis noe lettere opplegg med eksempelvis 1 knehold for klasse 2 og V55, og/eller noe lengre skytetid på alle hold.

Slik det har vært til nå har det vært optimalt med ca. 50 skyttere på 30 treff, slik at det siste finalelaget hadde sportslig like forhold for alle på 30 treff. LS-utvalgets flertall mener denne ambisjonen kunne vært innskrenket til færre skyttere, slik at det innledende opplegget for de beste skytterne ble noe mer feltmessig krevende.    

Optimalt sett, for å heve finalegjennomføringen i NM feltskyting, burde finalen vært avholdt på Stang- og felthurtigfinalearenaen. Der kunne publikum ha fulgt finalen tett. Dette ble utprøvd som en superfinale i 2007, men skytterne likte ikke denne form for gjennomføring. LS-utvalget tror imidlertid en slik løsning med en superfinale for de eksempelvis 7 beste skytterne etter 42-skudd som i 2007, ville gjort finalen mer publikumsvennlig enn dagens finale. Mulig hadde en slik finaleform også kunne åpnet for en finale som kunne vært vist på TV.

Skogsløp med skyting

LS-utvalget har ikke denne gang drøftet særskilt NM skogsløp med skyting som foregikk på torsdag. Slik det var gjennomført i Øvre Målselv var dette en god gjennomføring, og gikk fint inn i eksisterende tidsplan. Som LS-utvalget har påpekt tidligere så er arrangementet krevende å passe inn, men selvfølgelig kjærkomment for å få god deltakelse i disse øvelsene.

100 meter finaler

Gjennomføringen av skytingen på 100 meter gikk nærmest smertefritt i Målselv. God arenaproduksjon sørger for at skytterne får en god oppmerksomhet, og det synes som at de fleste er fornøyd med måten det gjøres på. Tidspunkt for når de ulike klasser skyter og når finalene gjennomføres kan selvfølgelig diskuteres, men det er slik LS-utvalget ser det viktigst å prioritere de yngste skytterne. Prøveskudd i feltskyting for rekrutter ble godt mottatt, det samme som hjelper på standplass.

Ny rangeringsregel

Utfordringen for finalene på 100 meter er at de er vanskelig å beregne i forhold til omskyting og tidsbruk med disse. Omskytinger gjør ofte at det blir forsinkelser, som i sin tur kan være med på å ødelegge rammen ved for eksempel svært sene premieseremonier. LS-utvalget mener det kunne vært innført ytterligere rangeringsregler generelt både i baneskyting og feltskyting, slik at omskyting nærmest ble tatt bort.  

LS-utvalget vil foreslå at 25 skudden i baneskyting og 30 skudden i feltskyting, skal benyttes for å rangere skyttere som blir likt etter finalen. Dette ved å benytte innertiere på 25 skudd i baneskyting og innertreff på 30 skudd i feltskyting. Et slikt system bør gjelde for alle klasser på alle skytestevner.

I baneskyting således at om to skyttere får 350 poeng og må skyte om etter dagens reglement da begge eksempelvis har 100 poeng med 8 innertiere i finalen, skal nå den skytter gå foran som har flest innertiere på 25-skudden. Skytteren med 250 poeng med 18 innertiere går således foran skytteren med 250 poeng med 12 innertiere, selv om de begge har 100 med 8 innertiere i finalen.

I feltskyting således at om to skyttere blir likt med 42/11, og må skyte om etter dagens reglement da begge eksempelvis har 12/11 i finalen, skal nå den skytter som har flest innertiere på 30-skudden gå foran. Skytteren med 30/25 går altså foran skytteren med 30/22, selv om begge har 12/11 i finalen. 

Et slikt system er etter LS-utvalgets syn sportslig forsvarlig, samtidig som det sparer mye tid på gjennomføring. Ikke minst vil dette være et system som gjør at omskytinger blir nærmest tatt bort fra alle større stevner. Omskyting er slik utvalget ser det nærmest alltid en dårligere måte å kåre en vinner på enn ved at det avgjøres direkte. Lufta går liksom ut av «ballongen» etter en lang anviserseremoni hvor det ender med omskyting.

Noen vil sikkert mene at dette er sportslig urettferdig, da innledende skyting både i baneskyting og feltskyting skytes over mange timer med skiftende værforhold. LS-utvalget mener imidlertid at endringen er sportslig forsvarlig, og at skyttere som har flere innertiere/treff før finalen bør kunne oppnå en liten fordel av dette. I en utendørsidrett vil det også alltid være slik at noen er mer heldig med forholdene enn andre, og dette kan man ikke kompensere for uansett.        

LS-utvalget foreslår følgende tiltak for tidstabellen og omskytinger:

-       Opprettholde hovedrammen for nåværende tidstabell.

-       Innføre et finalelag i feltskyting kalt «Feltlaget». Lik kongelaget i baneskyting med 15 skyttere. 

-       Vurdere å gjøre feltopplegget på LS noe vanskeligere. Lettere opplegg for klasse 1, 2 og V55.

-       Innføre ytterligere rangeringsregel for å i stor grad unngå omskytinger i framtid. I tillegg til dagens rangering av innertiere i finalen på baneskyting og innertreff i finalen på feltskyting, benyttes også rangering av innertiere og innertreff fra innledende 25 skudd og 30 skudd, hvis to eller flere skyttere blir like etter dagens rangeringsordning.  

Kostnadsreduksjoner/Tiltak for å styrke økonomien til LS

LS-utvalget drøftet til slutt tiltak for kostnadsreduksjoner/inntekter fra LS for å styrke økonomien for å gjennomføre LS. Slik det er nå får ikke DFS bruke av offentlige midler til å dekke utgifter i forbindelse med arrangementet. LS koster DFS sentralt mellom 3 – 3,5 millioner kroner hvert år, og inntektene er kun på ca. 1 til 1,5 millioner kroner. Det må således gjøres grep for å styrke økonomien for å klare forpliktelsene til gjennomføring.        

 

LS-utvalgets foreslår følgende tiltak:

- DFS sentralt må sørge for å formalisere eierskapet til LS i større grad enn i dag. 

- Starte et arbeid for å få langsiktige sponsoravtaler hvor inntektene tilfaller DFS sentralt.

- Selge mer av det som produseres på LS fra arenaproduksjonen. Ta betalt for å følge LS på nett.

- Bli bedre til å utnytte LS kommersielt, eksempelvis å selge flere effekter til skyttere på LS, bedre utnyttelse av mulighet for sponsing på storskjerm

-  Forhandle bedre økonomisk avtale med NRK

-  Prioritere hardere for å oppnå kostnadsbesparelser - bruke mer ressurser på det som kan gi inntektsmuligheter    

 

Jens Sverre Knutsen               Ola Lunde                   Ola herje

(sign)                                       (sign)                          (sign)                          

Pål Øyvind Ørmen                  Tor Idar Aune            Terje Vestvik

(sign)                                       (sign)                           (sign)