Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

DFS-bistand til skytebane for politiet

Justisminister Anders Amundsen og Varaordfører i Tromsø, Anni Skogmann

Justisminister Anders Anundsen åpnet 3. mars det nye Politihuset i Tromsø. Med bistand fra DFS har de etablert skytebane i eget hus.

Justisminister Anders Anundsen mottok den symbolske nøkkelen til bygget fra byggherredirektør i Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg og leverte den videre til politimester i Tromsø politidistrikt, Ole Brendrup Sæverud.

Til stede under åpningen var også fungerende ordfører i Tromsø, Annie Skogman og assisterende politidirektør, Vidar Refvik. Troms politidistrikts samarbeidspartnere innen Brann og redning, Domstolene og Fylkesmann Bård Pedersen og bidragsytere i byggeprosjektet var også inviterte.

Effektivisering
I sin tale påpekte Justisministeren at bygget i seg selv nødvendigvis ikke skapte politieffektivitet, men at rammevilkårene ville medføre en betydelig forbedring på mange viktige områder.

Han trakk blant annet frem den nye skytebanen som et av eksemplene på bedring i beredskap, effektivitet og responstid.

Hovedansvarlig for opplæring og utdanning av operative mannskaper i Troms politidistrikt, politioverbetjent Yngve Sollied uttaler at skytebanen vil ha stor betydning for deres operative virksomhet.

- Den vil avlaste både i form av transport og tid til og fra trening, men kapasiteten er likevel ikke tilstrekkelig for å dekke det totale behovet. Vi vil i noen grad måtte skyte på baner utendørs også i fremtiden, påpekte han.

Selv om hele behovet ikke dekkes, vil mulighetene for å avlegge skytegodkjenninger for spesielt nyansatte, nå være kraftig forbedret. I vinterhalvåret, hvor det utendørs er begrensninger i form av vær og lysforhold, vil man nå raskt kunne få nytilsatte godkjent for operativ tjeneste.

- Vi kan også gi mannskapene en grunnleggende innføring og samtrening på operative basisferdigheter, og i mindre grad må vi nå reise ut av bygget for å trene. I forhold til sikkerhet for publikum og egne mannskaper vil mulighetene for kontroll av innskyting av tjenestevåpen også være vesentlig lettere.

Bistått prosjektet
DFS har bistått med faglig bistand til utformingen av banen etter at de ble kontaktet av byggeprosjektleder Svein Tore Larsen og politioverbetjent Øyvind Gundersen.

Øyvind Gundersen, som var leder for brukergruppen som skulle planlegge utformingen av bygget til den operative tjenesten, innså at de veiledningene som foreligger fra sentralt hold i Politietaten ikke fullt ut dekker behovet Troms Politidistrikt har til skytebanefasiliteter.

Dersom de skulle fulgt veiledningene ville de ikke kunne avlegge skyteprøver som gjennomføres på avstander opp til 50 meter. En skytebane tilpasset minimumsanbefalingene ville tilnærmet begrenses til å kunne brukes til sivile skyteaktiviteter og innskyting av våpen. Det var også usikkerheter knyttet til viktige kriterier som helse, miljø og sikkerhet.

Dimensjonering av ventilasjon og rikosjettsikring måtte tilpasse det bruksbehovet som Troms politidistrikt som profesjonell aktør har. I forhold til ventilasjonsbehov har innånding av avgasser fra skytevåpen en vesentlig betydning. Brukere og spesielt instruktører skal i lengre tidsrom oppholde seg i rom hvor det skytes mye og hurtig. De har selvsagt krav på at helseaspekter ivaretas forsvarlig. Ved mangelfull ventilasjon vil problemer tilknyttet innånding av blygasser og partikler og eventuelt metallfeber være et reelt potensielt helseproblem. Renhold og instruks for bruk av anlegget er i så måte også vesentlig for helse, miljø og sikkerhet.

Vært til stor hjelp
Svein Tore Larsen uttaler at på det tidspunktet vi innså at det ikke forelå veiledere for etablering av skytebane, tilpasset bruksbehovet til Troms Politidistrikt, visste vi ikke hvor vi skulle henvende oss for å få den faglige rådgivningen vi hadde behov for.  

- Det endte etter nærmere undersøkelser, med at anleggsavdelingen i DFS ble kontaktet. De jobber jevnlig med faglig bistand knyttet til skyteanlegg og har vært til stor hjelp. Vi har gjennom dem mottatt faglig bistand for å tilpasse utformingen av skytebanen slik at vi nå er sikker på at alle forhold som berører Helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt, sier han.

Politioverbetjent Øyvind Gundersen uttaler at han er glad for at skytebanen har fått den utformingen den har og at den nå er mer tilpasset distriktets bruksbehov.

- Alternativet var en bane med begrensninger som ikke dekker fullt ut de operative behovene. Dessuten i stor grad tilpasset sivil skyteaktivitet. Dette vil formentlig være et godt velferdstiltak for ansatte som driver med skyting som sport. Dem er det relativt sett ganske få av blant de ansatte. Jeg er derfor ikke helt sikker på at kostnadene ved å lage et anlegg som potensielt kan være begrenset til å være et velferdstiltak, fullt ut kunne forsvares, påpeker han og legger til:

- Gjennom besparelser på transport og tidsbruk som følge av at vi kan bedrive operativ trening i eget bygg i større grad enn før, mener jeg at det anlegget som nå er bygget, på sikt vil være lønnsomt ved besparelser på vårt driftsbudsjett selv om det ved byggingen av politihuset medfører en investeringskostnad.