Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger på DFS sine kjerneverdier (se Langtidsplanen for 2016-2020).

All virksomhet i Det frivillige Skyttervesen skal være i tråd med våre etiske retningslinjer.

DFS sine etiske retningslinjer:

1. Etiske retningslinjer gjelder for tillitsvalgte, ansatte og medlemmer av Det frivillige Skyttervesen. Høg etisk standard er både et individuelt og et felles ansvar. De etiske retningslinjene skal være en hjelp til å bli bevisst på organisasjonens verdier med sikte på å realisere dem.

2. Det skal utøves respekt for DFS formål og kjerneverdier som er nedfelt i henholdsvis våre grunnregler og DFS’ Langtidsplan.

3. Ansatte, tillitsvalgte og medlemmer skal vise respekt, forståelse og toleranse overfor hverandre og eksterne samarbeidspartnere. Dette gjelder på alle nivå, og innen/mellom de ulike organisasjonsledd. Virksomheten i DFS skal være etisk og faglig forsvarlig.

4. Alle har et felles ansvar for å ivareta og utvikle en kultur preget av åpenhet og ærlighet. Dette stiller krav til den enkeltes integritet, ærlighet og åpenhet.

5. Ansatte, tillitsvalgte og medlemmer har ansvar for lojalt å overholde de lover, vedtekter, reglementer, arbeidsplikter og gyldige vedtak som gjelder i DFS. Det må også understrekes at lojalitet går begge veier i relasjonen ledelse/ansatte og ansatte/ tillitsvalgte og medlemmer.

6. Det er nulltoleranse i vår organisasjon for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.

7. DFS’ foreldrevettregler skal være førende for å sikre at aktiviteten skjer på barnas premisser.

8. Samfunnets bestemmelser om barneidrett og barnerettigheter skal overholdes, og alle instruktører og ledere som har relasjoner direkte til barn skal ha godkjent politiattest.

9. DFS’ omdømme og profilbygging skal ivaretas ved at våre nåværende og fremtidige samarbeidspartnere i nødvendig grad skal gjenspeile våre verdier.

10. DFS oppfordrer til en etisk refleksjon der du i forkant avklarer om valgene dine:

  • er forenelig med DFS etiske retningslinjer
  • er i samsvar med Skytterbokas regelverk
  • er rettferdige for de berørte
  • tåler offentlig oppmerksomhet

 

Varslingsskjema (ved anonym varsling skal ikke navn tas med i skjema)