Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Solli-utvalget

Solli-utvalgets rapport om Det frivillige Skyttervesen sin samhandling med Forsvaret, og organisasjonens fremtidige forsvars- og samfunnsrolle med tilhørende offentlig finansiering.

Forsvarsdepartementet (FD) nedsatte høsten 2013 en bredt sammensatt arbeidsgruppe med formål å følge opp Stortingets oppdrag. Arbeidsgruppen (også kalt Solli-utvalget) ble ledet av tidligere forsvarssjef, general Arne Solli.

Bakgrunnen for utredningen er at flertallet i Utenriks- og forsvarskomitéens, i
Innst. 2 S (2012–2013), jf. Prop. 1 S (2012–2013), foreslo at det burde igangsettes
et arbeid for å se nærmere på DFS sin rolle og tilknytning til Forsvaret, og hvordan
offentlige, økonomiske bidrag til DFS kan organiseres og finansieres for
fremtiden.

Arbeidsgruppen leverte rapporten med anbefalinger 8. april 2014. Skyttertinget og Stortinget fulgte senere opp rapporten gjennom å vedta ny formålsparagraf for Det frivillige Skyttervesen. Den nye formålsparagrafen ble godkjent av Stortinget i desember 2016, og gjort gjeldende fra 1. januar 2017.